Årupgård ligger syd for Aabenraa med Årup Skov mod nord og med åbne marker mod syd. Den blev oprettet efter nedlæggelsen af landsbyen Årup under herregården Søgård i 1608. Årupgård var ligesom en række andre godser i området i slægten Ahlefeldts eje indtil 1722. Den blev herefter købt af hertug Christian August 1. af Augustenborg, hvis efterkommere ejede herregården indtil 1852. Hertugen af Augustenborg havde under Treårskrigen 1848‑50 støttet det slesvig-holstenske oprør, og efter den danske sejr måtte han afstå sine slesvigske godser til den danske stat, der ejede herregården indtil 1863.

I første halvdel af 1900-tallet blev store dele af jorden solgt og udstykket under den daværende ejer, Svend Frederik Lund. Der drives i dag landbrug samt ferieboligudlejning under herregården. Årupgårds enkle, grundmurede hovedbygning fra 1874 blev opført ved murermester Johann Heinrich Callesen med gennemgående frontspids. Den er i dag kalket gul med hvide liséner på midtrisalitten og ved bygningens hjørner.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder