Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211524
Sted- og lokalitetsnummer
141009-25
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

KROGSBÆK KIRKETOMT OG KIRKEGÅRD Kirkegården består af et nærmest firesidet areal, der måler 75-78 m i nord-syd og i øst-vest fra 45 til 60 m. Det er om- givet af et ca. 1,5 m højt stensat dige. Kirkens beliggenhed er markeret som en græsklædt lysning på arealet, der iøvrigt er bevokset med løvtræer. Nogle skråkantsokkelsten fra våben- husets nordside er bevaret. I kirkegårdens sydvesthjørne er en fredet høj (Mb. 2115-21), hvorpå står en tømret klokkestabel. Grænsen for det fredede areal går langs yderfoden af det sten- satte dige. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1901
Registrering via historisk dokumentation - Kulturhistorisk Museum Randers
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKrogsbæk kirketomt og kirkegård forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog tilføjes, at større partier af kirkemurenes forløb end angivet er synlige i form af syldstensrækker. Således ses næsten hele kirkeskibets N-mur, hele V-gavlen, hele våbenhuset i S og den til dette knyttede del af skibets S-mur. Omgivet af et stort set velbevaret stengærde, der i SØ-hjørnet har en muret, hvidkalket indgangsportal. Er noget tilgroet, ville ved pleje (og oplysende skiltning) vinde i seværdighed. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt beliggende og stemningsfuldt sted. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirkegården er bevokset med løvtræer. Diget er bevokset med vedbend. Beliggende i skovstykke op til vej.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links