I Smålandsfarvandet ligger som rester af istidsbakkelandskabet øerne Rågø, Rågø Kalv og Rågø Sand, Askø-Lilleø, Fejø-Skalø, Femø og Vejrø samt yderligere en række mindre øer og holme. Rågøs centrale, afrundede morænekerne er omkranset af strandenge, krumodde- og forlandsdannelser med flere lagunesøer. Vest for Rågø ligger Rågø Kalv og Rågø Sand som marine dannelser, hvor der i læ af krumoddedannelser er etableret strandengsområder. Fejø er forbundet med den mindre Skalø mod nordvest ved en kort dæmning. Skalø har mod vest lave, aktive kystklinter, hvor skrivekridt er blotlagt. Størstedelen af kystlinjen rundt om Skalø og Fejø er i øvrigt præget af marine strandengsdannelser. Strandplanet er meget fladt og sandet, og flere steder forekommer store sten. Fejø afsluttes mod syd i et forland med talrige strandsøer afsnøret af krumoddedannelsernes strandvolde.

Mellem Femøs to afrundede istidsskabte bakker ligger et lavlandsområde med dæmninger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Omkring øen findes smalle stenede, grusede og sandede strande, hvor mindre stensætninger eller høfder syd for havnen på vestkysten giver kystlinjen et takket udseende. Især mod øst og syd har materialetransporten og de lægivende forhold medført aflejring af strandvolde, som danner marine vinkelforlande.

På Lilleø, der er forbundet med Askø af en dæmning, ses mod sydvest og øst to områder med strandeng og krumoddedannelse. Askøs kyst er præget af smalle, overvejende stenede strande med sand på det flade strandplan. Mod syd findes inddæmningen Kirkevig. Senest under stormfloden d. 1.-2. november 2006 blev dele af øerne oversvømmet. Yderst i Smålandsfarvandet ligger Vejrø med lave, delvis aktive klinter mod nordvest og strande med store sten vekslende med sand. Mod syd er øen udbygget med lave strandvolde og strandenge, hvor en bredere sandet strand er etableret.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster