Dette epitafium (mindetavle) fra Beder Kirke er rejst over sognepræst Lars Jensen Beder og hans hustru, Anne Katrine Pedersdatter Dorscheus, i 1683. De knæler med front mod hinanden med hænderne i bøn; bagved ses den korsfæstede Kristus. De to sønner kopierer faderens håndstilling, døtrene deres moders; de ældste døtre er også klædt næsten som deres moder. Lars Jensen Beder bærer ornat (præstekjole) bestående af sort kjole og hvid pibekrave, hvilket svarer til den borgerlige mandsdragt i 1500- og 1600-tallet; han var også præst ved annekskirken i Malling.

.

Bebyggelsen i perioden var meget varieret: fra store til små landsbyer og med forskellige gårdtyper og adskillige herregårde. Udskiftningen af landsbyerne fandt sted omkring år 1800, hvor stjerneudskiftning var den dominerende form.

Områdets eneste by, købstaden Aarhus, nød godt af et rigt opland, og handel og håndværk trivedes. En begyndende industrialisering opstod i 1770’erne, og hvor den første industri var koncentreret om fødevarer og beklædning, etableredes der i slutningen af perioden også jernstøberier.

Administrativ inddeling

Før 1662 lå langt størstedelen af den nuværende Aarhus Kommune i Aarhusgård Len. Dog lå et par smådele i syd i Åkær Len, nogle bidder i vest, navnlig omkring Harlev og Sabro, lå i Skanderborg Len, og den nordlige del af kommunen omkring Løgten og Mejlby lå i Kalø Len. Med reformen i 1662 blev lenene til amter. Stykket i Kalø Amt blev i 1793 tillagt Randers Amt, og i 1799 blev delene i Skanderborg og Åkær Amter indlemmet i Århus Amt. Ved genoprettelsen af Skanderborg Amt i 1824 blev et beskedent område vest for Solbjerg del af dette. Aarhus Købstadskommune blev oprettet i 1837, og med sogneforstanderskaberne i 1841 blev det resterende område fordelt på 24 sognekommuner.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen i Aarhus Kommune i perioden er svær præcist at beskrive for landområdernes vedkommende, før der kommer et godt grundlag ved indførelsen af folketællinger i slutningen af 1700-tallet. Man kan regne med en stigning i 1500-tallet afløst af en stagnation eller endda tilbagegang i 1600-tallet bl.a. som følge af krige og epidemier. Der er belæg for epidemierne, men de kunne ramme ét sogn og ikke nabosognet, så der kan ikke siges noget om deres effekt lokalt. Eksempelvis blev Mårslet ramt i 1659, hvorved omkring en fjerdedel af befolkningen døde. I selve Aarhus er dokumenteret adskillige epidemier. Indirekte fik epidemierne også betydning. Efter at det var gået meget hårdt ud over Syd- og Sønderjylland i 1659, vandrede folk på landet nordfra derned for at overtage de ledige gårde og huse. I 1700-tallet begyndte befolkningstallet i oplandet at stige igen, først svagt, men efterhånden stærkere og mere stabilt.

For købstaden Aarhus’ vedkommende er man på lidt fastere grund. Der er forskellige kilder, bl.a. i form af mandtal og skattelister, som kan give et billede af udviklingen, selv om der ikke er tale om præcise tal. I 1500-tallets anden halvdel lå befolkningstallet på 4.000‑4.500. En stor pest i 1572 dræbte mange, og mindre epidemier kom i hhv. 1578, 1602 og 1619. Svenskekrigene og epidemier af pest og tyfus ramte hårdt i midten af 1600-tallet, og i 1672 var befolkningstallet nede på knap 3.500. Det har utvivlsomt været længere nede i 1660 lige efter krigene og større epidemier i krigenes kølvand. Men på trods af disse nedgange har der hele tiden været en tilstrømning af mennesker, som blev tiltrukket af byen. Det tog dog købstaden en del tid at komme op på de knap 4.000 igen, og her lå tallet omkring det meste af 1700-tallet.

Ved folketællingen i 1787 var der 15.165 indbyggere i den nuværende Aarhus Kommune, der da bestod af 37 landsogne og Aarhus med 4.052 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 26.381 indbyggere, heraf 7.886 i Aarhus.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Færdsel

Fra første halvdel af 1800-tallet og frem blev der fra statsadministrationens side gjort flere tiltag for at forbedre samfærdslen. Der blev bl.a. bygget broer og såkaldte vejkister af granit, hvor vandløb krydsede vejene, med det formål at sikre stabile veje. Broer fra denne tid er bevaret ved Harlev Mølle, Havskov nord for Studstrup og ved Bering. Ved Havskov er der endvidere bevaret en ældre hulvej og et vadested. Vejkister er registreret ved Borum, Hasselager, Tåstrup Bæk og syd for Tåstrup. Milesten fra Frederik 7.s tid (1848‑63) er bevaret ved de store indfaldsveje til Aarhus i Spørring, Lisbjerg, Skejby, Trige og Viby.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv på landet

Bebyggelseskortet fra 1688 viser antallet af gårde, landsbyer og herregårde oven på et jordartskort fra GEUS fra 2016.

.

Arkæologisk udgravning af en særdeles velbevaret stensat 1500-tals-kælder på Skæring Munkegård.

.

Kort over udskiftningen af landsbyen Lisbjerg. Landsbyen blev opmålt i år 1800 med henblik på den forestående udskiftning; denne blev prøvet ved eftermåling i 1816. Her ses en kopi fra 1856 af kortet over udskiftningen i Lisbjerg, der blev foretaget som en stjerneudskiftning, hvor gårdene blev liggende inde i landsbyen.

.

Bebyggelsen i Aarhus Kommune udgjorde ved matrikuleringen 1683 et varieret billede. Der var små og store landsbyer, enkeltgårde, dobbeltgårde og herregårde. Det var ikke sådan, at en enkelt type manglede eller var dominerende i kommunen, men nogle var fremtrædende i visse områder.

I den nordligste del, hvor jordbunden primært var moræneler, var landsbyerne mellemstore og små. De mellemstore landsbyer fyldte meget arealmæssigt, Lisbjerg med 19 gårde, Egå og Skæring med hver 18, Spørring og Mejlby med 17, Elsted og Skødstrup med hver 14, Trige med 13 og Ølsted med 11. Derudover var der en snes små landsbyer. Der var et dusin enkelt- og dobbeltgårde, som lå i tre grupper tæt på vådområder som ved Egå. Der var ikke mange husmænd, i gennemsnit ca. fem for hvert sogn. De var meget ulige fordelt. I Trige Sogn var der otte husmænd uden jord, til gengæld var der ingen husmænd i Ølsted Sogn. Antallet af husmænd lå således på en fjerdedel af gårdmændenes.

Området nordvest for Aarhus, hvor jordbunden også næsten udelukkende var moræneler, havde en helt anden bebyggelse. Her dominerede de mellemstore landsbyer, som lå i en ring omkring Hasle med 15 gårde. Der var forholdsvis stor afstand fra Hasle til de andre landsbyer, Vejlby (30 gårde), Skejby (13), Tilst (14), True (19), Årslev (14), Brabrand (13) og Åby (12). Kun de små landsbyer Kasted og Gellerup og et par enestegårde brød mønsteret. Lige så specielt var forholdet mellem gårdmænd og husmænd. Mens der i området var over 160 gårde, var der kun 15 husmænd med jord og slet ingen uden. Næsten halvdelen, syv, var i Vejlby.

Syd for Aarhus var jordbunden stadig overvejende moræneler, men nu med mange pletter af andet materiale, særligt i den østlige og sydlige del af området, fra Holme over Malling til Hvilsted. Her var alle bebyggelsestyper pænt repræsenteret. De mellemstore landsbyer var Viby (24 gårde), Mårslet (16), Holme (15), Malling og Ingerslev (hver 13), Beder og Astrup (hver 11). Især i den allersydligste del lå mange små bebyggelser, over en snes små landsbyer og et dusin enkelt- og dobbeltgårde i en klar modsætning til området nord for Aarhus. Der var en del flere husmænd her, 61 med jord og 40 uden, men der var fire gange så mange gårdmænd.

I den vestligste del af kommunen var jordbunden meget blandet. Bebyggelsen her udgjordes primært af små landsbyer med Borum (15 gårde) og Sabro (12) som de største. Her var 19 husmænd, alle med jord, mod 96 gårdmænd; et forhold, som omtrent svarede til den sydlige del af kommunen.

Bebyggelsesspor fra perioden er undersøgt ad flere omgange. I Skæring er udgravet en firlænget gård. I Nordby ved Viby er en af landsbyens gårde udgravet. Her blev der fundet et beboelseshus, der rummede en bageovn og brolægninger fra 1500‑1600-tallet, som var i brug frem til engang i 1800-tallet. I 2010 blev der ved Moesgaard Museum udgravet en gård, der har hørt til den nu forsvundne landsby Store Fulden. Også her blev der fundet en bageovn samt et ildsted og syldsten fra gårdens ydervægge og rumopdelinger. Gården blev sammen med landsbyens øvrige gårde revet ned, da ejeren af Moesgård, baron Christian Gyldenkrone, nedlagde landsbyen i 1711. Syd for Moesgård er der fundet en velbevaret smedjetomt.

Ved udskiftningen af landsbyerne omkring år 1800 valgte man i den nordøstlige del næsten udelukkende stjerneudskiftninger, således at gårdenes bygninger kunne blive liggende der, hvor de lå, nemlig inde i landsbyen. Det fik den betydning, at bebyggelsens placering i landskabet i første omgang forblev nærmest uændret, idet der ikke kom nogen gårde mellem landsbyerne. Afhængigt af forskellige faktorer kunne en stjerneudskiftning være mere eller mindre hensigtsmæssig. Hvis der var mange gårde i en landsby, ville hver enkelt gårds del af cirklen blive mindre, og den enkelte gårds tilliggende mere langstrakt, så der blev langt ud til de yderste marker. Det kunne også blive tilfældet, hvis landsbyens bygninger lå i udkanten af dens jorder, eller hvis disse havde en skæv facon.

Landsbyen Skæring lå godt i forhold til sine jorder, men delte dem med Skæring Munkegård, en lille herregård, som lå i forlængelse af landsbyen mod nordvest. Her fik den sine jorder liggende samlet i en blok, og så måtte bønderne dele det, som blev tilbage. Gårdene blev liggende i landsbyen, men lodderne med gårdene blev aflange eller i nogle tilfælde begrænset til et lille jordstykke omkring bygningerne. Der blev således mange udlodder. Mellemstore byer som Egå, Hårup, Brendstrup, Todbjerg og Mejlby, som alle blev udskiftet i en stjerneform, havde gennemgående pæne mønstre, men det viste sig tydeligt, at antallet af gårde spillede en stor rolle: Egå fik smalle lodder, mens Brendstrup fik langt pænere. Når en landsby som Todbjerg havde gårdene liggende i en cirkel, blev fordelingen også mere hensigtsmæssig. Hårup var ligeledes begunstiget af en pæn udstrækning, men her valgtes det af en eller anden grund at lade nogle gårde få en pæn fordeling, mens andre måtte nøjes med en lille grund i byen med bygningerne på og så resten som udlodder. De samme tendenser ses i den vestlige del af området, hvor Ølsted, Elev og Elsted fik rimelige stjerneudskiftninger.

Trangen til at stjerneudskifte var også til stede i den sydlige del. Selv i Solbjerg, som lå helt ud til kanten af Solbjerg Sø, og som derfor kun havde jord til den ene side, valgtes en stjerneudskiftning. Det gav ret akavede lodder, og en gård blev forholdsvis hurtigt flyttet ud. De meget store landsbyer som Viby og dårligt beliggende som Ormslev kunne få gårde med meget akavede lodder. Landsbyen Over Fløjstrup havde sine gårde liggende i en lang række, og udskiftningen kan næsten siges at have været en kamudskiftning med lige brede agerlodder, der gik ud fra vejen. Udskiftningen forløb bedre her end nord for Aarhus, men det skyldtes bebyggelsesenhedernes mindre størrelse, som gjorde det meget nemmere at beholde bygningerne inde i landsbyen.

Den vestligste del fulgte den sydligste; de forholdsvis små landsbyer gav rimelige stjerneudskiftninger. Landsbyen Harlev lå imidlertid dårligt for sine jorder, og lige øst for byen var der vådområder, så de fleste gårde fik en mindre lod omkring bygningerne og den største agerlod uden for byen.

Generelt voksede antallet af gårde og huse. En væsentlig forudsætning for dette var selvejet, for godsejerne var sjældent interesserede i at dele en god gård i to dårlige gårde. Men arvedelinger, der involverede en gård, gik ofte nemmere, hvis gården blev delt, og køb af en gård kunne blive delvis finansieret gennem frasalg af et par lodder til huse. Det skete imidlertid meget forskelligt fra sted til sted, og der fandtes landsbyer, hvor de fleste gårde lå lige over en tønde hartkorn, som var den nederste grænse for en gård, og hvor der også kunne være en del husmandssteder på lige under en tønde. Grænsen på en tønde hartkorn var nok mere af statistisk art end en virkelig.

Således skete der en vækst i gårdenes antal gennem udstykninger. Husmændenes antal var gennemgående blevet forøget omkring udskiftningen, hvor de husmænd, som ikke havde jord, bl.a. måtte kompenseres for de græsningsrettigheder, som forsvandt. I nord var de ni gårde i Todbjerg i 1683 blevet til 13 i 1840, de tre i Grøttrup blevet til fem, de fem i Hjortshøj blevet til ti, og de 18 i Egå blevet til 21. Triges 13 gårde var blevet til 22 og Ølsteds 11 til 17, men i området omkring disse sogne var der ellers ikke sket så meget. Tendensen var dog ret ensartet, og de nye gårde var blevet oprettet allerede i 1700-tallet. Samtidig var antallet af huse steget, også primært i 1700-tallet. Kun få steder, som i Lindå, Kankbølle, Elsted og Ølsted, var der flere huse end gårde; normalt var det omvendt.

Lige syd og vest for Aarhus var mønsteret noget anderledes. I byer som Viby, Ormslev, Stavtrup, Skåde, Holme, Tiset og Ingerslev var der ikke alene mange husmænd før 1815, men udstykningen til husmandsbrug fortsatte også i årene op til 1840. I Mårslet og Malling var der mange før 1815, men slet ikke nogen i den efterfølgende periode.

Den vestlige del mindede om den nordlige med en mindre vækst i gårdenes antal og en større vækst i husenes antal.

Der kendes til 17 herregårde, som ligger eller har ligget i Aarhus Kommune. Ved matrikuleringen 1683 var der 11. De store var da Marselisborg med 100 tønder hartkorn, Vilhelmsborg med 82 og Vosnæs Avlsgård med 66. Noget mindre var Lyngbygård med 40 tønder og Skæring Munkegård med 30. Endelig kom en række små herregårde: Kærbygård, Moesgård, Stadsgård, Ristrup, Skårupgård og Østergård. Nogle var oprettet i middelalderen som Stadsgård og Kannegaard, mens Kærbygård, Moesgård og Lyngbygård stammede fra 1500-tallet; Skæring Munkegård blev oprettet i 1588. Sophie-Amaliegård blev oprettet i 1718 og Holmstrup i 1811. To herregårde, Bjøstrup og Drammelstrup, blev nedlagt allerede i 1500-tallet, og Pederstrup i 1600-tallet.

Fra slutningen af 1700-tallet blev det almindeligt, at dele af herregårdens jorder udstykkedes, og bøndergodset frasolgtes. På Vosnæs Avlsgård udstykkedes herregårdsjorden, og to tredjedele af bøndergodset frasolgtes i årene 1808‑11. Yderligere frasalg fandt sted efter 1835. Lyngbygård gik den modsatte vej og opkøbte i slutningen af 1700-tallet over 100 tønder hartkorn bøndergods. Bøndergodset blev solgt fra igen, men først efter 1826. Skårupgård frasolgte noget af bøndergodset efter 1803, mens størstedelen først blev solgt efter 1838.

Det første eksempel på tidlig industri i Aarhus Kommune er anlæggelsen af Hans Hansen Skonnings papirmølle i 1635 ved Skambækken i Torskov sydøst for Aarhus. Møllen fungerede som papirmølle frem til 1651. Den fik hurtigt selskab af tre andre industrimøller langs Skambækken. I 1638 omtales en krudtmølle, en kobbermølle og en stampemølle knyttet til garverivirksomhed. De fire møller sluttede deres virke som kradsuldsmøller i 1877, hvor produktionen blev flyttet til Aarhus.

Omkring 1790 var der mindst 15 vandmøller og to vindmøller i det nuværende kommuneområde. Den ene vindmølle stod ved Aarhus, den anden ved Skødstrup. På Aarhus Kommunes side af Århus Å og dens tilløb var Ingerslev Mølle, Eslev Mølle, Tarskov Mølle, Harlev Mølle, Labing Mølle, Snåstrup Mølle og endelig Aarhus Vandmølle. Den korte Giberå syd herfor havde hele tre, Rokballe Mølle, Lille Fulden Mølle og Moesgård Skovmølle. Nogle blev indimellem brugt til industri og ikke til maling af korn.

Bebyggelse og erhverv i byerne

Dette maleri er den ældst kendte topografiske fremstilling af Aarhus. Kunstneren og årstal er ukendte, men det antages ud fra de bygninger, der optræder på maleriet, at det er malet ca. 1640. Bemærk, at syd her på maleriet er opad, og vest følgelig til højre. Kunstneren har forholdsvis detaljeret fremstillet livet i byen, dog ikke altid lige tro mod den historiske virkelighed. Store og mindre skibe ligger til i havnen, men i virkeligheden kunne Aarhus Havn i midten af 1600-tallet ikke magte så heftig en aktivitet. Bybilledet domineres af de to kirker Vor Frue og domkirken, deres størrelse er dog blevet overdrevet. Øverst i højre hjørne ses tre svævende årer, som kendes fra et bysegl.

.

Aktiebrev no. 1769 fra Aarhuus Westindiske Handels Selskab med Aarhus Havn og domkirke på brevhovedet. Aarhuus Westindiske Handels Selskab blev stiftet i 1782. Selskabet drev kortvarigt handel på oversøiske destinationer. Efter afslutningen på Den Amerikanske Revolution (1775‑83) blev konjunkturerne ringere, og i 1785 ophørte selskabets aktiviteter.

.

Hans Heinrich Eegberg udarbejdede sammen med Johannes Rach på kongelig bestilling en lang række oliemalede prospekter over danske købstæder, herunder Aarhus, i årene 1747‑50. Aarhus’ karakteristiske silhuet med de to dominerende kirker og gavlhusene er her blevet fremhævet. I Århus Bugt er skibe på vej ind til byen, ligesom hestevogn og en rytter drages af byen. Ude på bymarken står galgen.

.

For en købstad og dens erhvervsliv var det mest afgørende nok dens opland, det landområde uden for købstaden, som havde behov for handel med og for håndværkere fra købstaden. Her havde købstaden Aarhus nogle store fordele. Ikke alene var der forholdsvis langt til nogle af de konkurrerende købstæder, noget længere end for de fleste andre købstæder, men nogle af naboerne var ikke stærke; Skanderborg var mere en slots- og regimentsby, og Ry havde kun nogle enkelte handelsprivilegier. Aarhus fik yderligere hold på sit opland i 1505, hvor købstadens privilegium på handel udstraktes over de sædvanlige to mil til hele fire mil (ca. 15‑30 km) fra købstaden på de steder, hvor det ikke forringede Randers’, Grenaas og Horsens’ privilegier. Oplandet var desuden rigt på god landbrugsjord, så bønder og herremænd havde et pænt overskud til salg og dermed også penge, som kunne finansiere indkøb af varer.

Endelig havde Aarhus den fordel, at indløbet til havnen var dybt næsten helt ind, hvilket ikke var almindeligt for købstadshavne. Men selve havnen var i åen, hvor den nordre bred udgjorde havnekajen. Havnemulighederne var derfor sårbare over for tilsanding, og allerede i 1700-tallet anskaffedes en muddermaskine. Men større skibe måtte ligge på reden, og losning og lastning foregå ved pramme. 1803‑05 blev en læmole bygget for at forhindre tilsanding. Fra 1845 påbegyndtes anlægget af et nyt bassin. Forbedringer af vejene påbegyndtes omkring år 1800, og det store skred skete i 1830’erne og 1840’erne. Aarhus virkede som havneby for området vestover, helt til Viborg, så både havn og veje skulle være i orden.

Aarhus havde en ikke uanseelig handelsflåde. Omkring 1640 var den på ca. 50 fartøjer på tilsammen 1.500 kommercelæster. Der var både større fartøjer, der tog på længere ture til Frankrig og i Østersøen, og mindre, som fx tog til København. Antallet tog et alvorligt dyk under svenskekrigene, men voksede igen, til flåden omkring år 1700 var provinsens største med mere end 60 skibe på samlet omkring 850 kommercelæster (1.700 registertons). Store Nordiske Krig 1709‑20 gav flåden store tab, og begunstigelsen af den københavnske flåde bevirkede, at den aarhusianske var nede under det halve i 1770, hvorefter det begyndte at gå fremad igen. Ud over handelsskibe havde Aarhus også fiskerbåde, som fiskede fra Limfjorden til Lillebælt.

Der var i Aarhus en stor gruppe købmænd; i 1735 var der omkring 50. Selv om der var forskel på deres økonomi, var der på dette tidspunkt ingen helt store. Frem til 1770 skete der ikke større ændringer, dog var nogle få begyndt at specialisere sig inden for isenkram og porcelæn eller som vin- og brændevinshandlere. Der kom i de sidste årtier af 1700-tallet mange nye købmænd til købstaden, og nogle af dem blev store, men krisen kort efter år 1800 reducerede købmændenes antal væsentlig. Med de gode tider efter 1830 steg antallet igen, og omkring 1845 var der omkring 100 købmandshandler, hvortil kom en række specialbutikker. De vigtigste eksportvarer var korn og malt, primært til Norge, i slutningen af perioden også til England.

Aarhus var også rig på håndværkere, det gjaldt både i antal og i faglig bredde. Omkring to tredjedele af de kendte fag fandtes i købstaden, dvs. 40 forskellige, og de udgjorde langt den største gruppe af beskæftigede. De var også mange nok til at danne lav, således kendes i 1720 lav for smede, snedkere, bagere, slagtere, murere, skræddere, skomagere, handskemagere, felberedere (garvere), guldsmede, hattemagere og drejere. Lidt senere kom bødkere og rebslagere til. Antallet varierede over tid med konjunkturerne, og hen mod 1850 begyndte håndværkerne at mærke konkurrencen fra industrien. Et bogtrykkeri blev oprettet, som i modsætning til de andre fik en lang levetid. Grå Mølle var fra 1688 et kobbermanufaktur, senere også en le- og sømfabrik, men den blev opgivet midt i 1700-tallet. Harlev Mølle var fra 1702 til 1760’erne kobbermølle.

Den første, beskedne, industrielle bølge begyndte i 1770’erne. Det var virksomheder inden for klæde samt læder og skind, suppleret med dagligvarer som sæbe, olie og tobak. Senere kom farverier, kattuntrykkerier og en filthattefabrik. Større foretagender blev Asmussens sukkerraffinaderi fra 1817 og Wilcken & Stellfelds Cichoriefabrik fra 1824. Med brændevinsbrænderierne gik det den anden vej. De omkring 75 brænderier i 1770 blev til 35 i begyndelsen af 1830’erne. Med dampbrænderiernes fremvækst derefter samt brugen af kartoflen i stedet for korn blev produktionen yderligere centraliseret.

Mens den første industrialisering i høj grad havde rettet sig mod produktion eller forædling af forbrugsvarer som beklædning og fødevarer, kom i 1840 det første jernstøberi, Aarhus Jernstøberi og Maskinfabrik, mens Christen Christensens Jernstøberi kom i 1849 og Frich Jernstøberi og Maskinfabrik (senere Frichs A/S) i 1854. I denne tid var de vigtigste produkter landbrugsredskaber samt forbrugsvarer som kakkelovne, gryder og komfurer til den mere og mere velstående landbobefolkning; senere kom produkter til industrien.

Der var adskillige store brande som i 1541 og 1556. I 1546 havde Christian 3. befalet, at købstadens huse for fremtiden skulle tækkes med tegl og ikke med strå, men mange af de genopførte huse beholdt stråtaget. Endnu i 1728 havde 35 huse helt eller delvis stråtag.

Antallet af markeder varierede. Der var i Aarhus, mere end i andre købstæder, en blandet holdning til dem – på samme tid trak de kunder og konkurrenter til. Men der var tre ret faste markeder. Sankt Olufs-markedet i juli var et krammarked, hvortil der bragtes mange slags varer fra viden om. Det var det største og varede en overgang to uger, senere otte dage og til sidst tre. Sankt Peders-markedet i februar og Hvideras’-markedet i oktober var kvægmarkeder.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Militæranlæg

Skansepalæet og Skanseparken i Aarhus har navne efter den nu nedlagte Albrecht von Wallensteins Skanse, der blev anlagt under Kejserkrigen 1625‑29. Skansen blev formentlig anlagt af den tyske feltherre Albrecht von Wallenstein i forbindelse med dennes besættelse af Jylland i 1627. Efter Freden i Lübeck i 1629 og de kejserlige troppers tilbagetrækning overgik anlægget til danskerne. Under Torstenssonfejden 1643‑45 og igen under Karl Gustav-krigene 1657‑60 besattes skansen af svenske tropper. Herefter mistede anlægget sin militære betydning, og voldene begyndte at forfalde. Den sidste rest af skansens volde blev udjævnet i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med etableringen af Skanseparken.

Videre læsning

Læs mere om historie i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850