Området var præget af de tre landsbyer Glostrup, Hvissinge og Ejby. Udskiftningen blev i alle tre landsbyer udført som stjerneudskiftning.

Administrativ inddeling

Den nuværende Glostrup Kommune lå indtil 1662 i Københavns Len, derefter i Københavns Amt. Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 opstod Glostrup Sognekommune, som dækkede et område langt overvejende overensstemmende med den nuværende kommune samt området omkring Avedøre.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Der er ikke så meget, man med sikkerhed kan sige om Glostrup Kommunes befolkningsudvikling før folketællingerne fra slutningen af 1700-tallet; eksempelvis mangler de første kirkebøger. I 1600-tallet blev Danmark både ramt af klimaforværring og flere epidemier, og oven i det kom svenskekrigene, hvor de svenske tropper lå omkring København og hærgede egnen, hvilket har haft indflydelse på befolkningstallet. Kommuneområdets placering nær København har dog gjort det attraktivt for tilflyttere.

Ind i 1700-tallet steg befolkningstallet mere jævnt pga. en lang fredsperiode, fravær af pest og ikke mindst et større og mere stabilt høstudbytte. Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 619 indbyggere i kommunens ene landsogn, og dette tal steg til 1.066 i 1850.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Kommunens tre landsbyer i 1600-tallet, hver med otte gårde samt huse. Indtil udskiftningerne 1787‑94 blev jorden drevet under et delvist dyrkningsfællesskab i de tre ejerlav. De fleste gårde blev liggende i landsbyerne ved udskiftningen, men enkelte flyttede ud. Ikke mindst mange af de mindre gårde, der opstod ved delingerne de efterfølgende år, blev placeret ude i det tidligere åbne land. Antallet af bebyggelser steg betydeligt og kom efterhånden til at ligge mere spredt.

.

Den nuværende Glostrup Kommune bestod i 1682 ifølge Christian 5.s matrikel af tre landsbyer: Glostrup, Hvissinge og Ejby. De var alle mellemstore med otte gårde hver. Der var lidt flere husmænd, i alt to med jord og 27 uden jord. Det var forholdsvis flere end i nabobyerne.

Alle tre landsbyer blev stjerneudskiftet, og så godt som ingen gårde blev umiddelbart flyttet ud. I løbet af første halvdel af 1800-tallet blev nogle gårde dog flyttet ud, særligt fra Ejby. Men både Ejby og Hvissinge havde i 1850 beholdt deres karakter af nærmest kvadratiske landsbyer omkring et gadekær, mens bebyggelsen i Glostrup var blevet lidt mere spredt. I Hvissinge lå gårdene mod øst og syd, mens husene lå mod nord og vest samt i en række mod syd mellem gadekæret og gårdene. I Ejby nåede gårdene næsten hele vejen rundt, mens husene lå indenfor på forten, som var den åbne plads mellem gårdene. Der blev ikke sat jord af til husmændene i forbindelse med udskiftningen. Enkelte fik jord i løbet af første halvdel af 1800-tallet, men ingen flyttede fra byen ud på lodden.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850