I 1682 var den nordlige del af den nuværende kommune et ejerlav, hvor jorden blev drevet fra herregården Hjortespring, mens det sydlige ejerlav var drevet som et delvist dyrkningsfællesskab af gårde og huse i Herlev landsby. Hjortespring ejerlav blev i 1771 udskiftet til selvstændige og næsten firkantede gårdmatrikler (såkaldt blokudskiftning), mens matriklerne i Herlev ved udskiftningen samme år blev aflange gående ud fra den gamle landsbykerne (stjerneudskiftning); på den måde kunne de gamle gårde så vidt muligt blive liggende i landsbyen. På 1809-kortet ses desuden mindre englodder samt mindre hus- og smågårdsmatrikler udskilt ved opdeling efter 1771.
.
Hjulmandens Hus ved gadekæret på Herlev Bygade blev opført i 1814 af hjulmager Peder Hansen.
.
Udsnit af kort fra 1775 over vandforsyningen fra de nordsjællandske søer til København. Kortet er samtidig en tidlig, men ikke særlig troværdig, fremstilling af en række nordsjællandske landsbyer, bl.a. Herlev, Hjortespring og Tubberup (her Tibberup).
.

Periodens eneste store landsby, Herlev, blev stjerneudskiftet i 1777. Hjortespring var oprindelig en herregård oprettet i 1672 og nedbrudt i 1738; jorderne blev senere udstykket, og landsbyen udskiftet i 1771.

Administrativ inddeling

Indtil 1662 lå den nuværende Herlev Kommune i Københavns Len, derefter Københavns Amt. Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 blev der af Herlev Sogn og nabosognet Gladsaxe dannet Gladsaxe-Herlev Sognekommune, der lå i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen i Herlev Kommune kan ikke beskrives med særlig præcision før i slutningen af 1700-tallet. I 1600-tallet har svenskekrigene og epidemier sandsynligvis haft en stor indflydelse i nedadgående retning. Landbruget led på samme tid under en klimaforværring med nedgang i produktionen. Til gengæld udgjorde København et større og større marked. Det vil derfor ikke være urimeligt at regne med en stagnation, efterfulgt af en stigende vækst, der begyndte lidt inde i 1700-tallet.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 354 indbyggere i den nuværende Herlev Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var befolkningstallet steget til 778 indbyggere, en vækst, der var noget højere end landsgennemsnittet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I Herlev Kommune var der i 1682 kun én stor landsby, Herlev, med 17 gårde. Desuden fandtes en herregård, Hjortespring. Der var 17 huse i kommunen, ni i Herlev og otte i Hjortespring. På nær ét var de uden jord.

Herlev blev udskiftet i 1777 i en stjerne med kun få udflyttede gårde. Nogle af gårdene fik ret rimelige lodder, mens andre fik lange, smalle lodder. I den vestlige del oprettedes nogle få husmandsbrug med jord. De gårde, som udelukkende eller primært fik tildelt udlodder, fx Søtoftegård i nordvest, Kildegård i vest, Hanevadgård i vest og Kagsgård i sydøst, flyttede umiddelbart ud. Før 1825 flyttede Amagergård fra kanten af byen et stykke ud på sin lod, og før 1850 flyttede endnu en gård fra selve byen ud i kanten af byen mod syd.

I Herlev kom der i første halvdel af 1800-tallet lidt flere huse uden jord i bykernen.

Herregården Hjortespring blev dannet i 1672 ved nedlæggelsen af landsbyen Tubberup. Den var af en anseelig størrelse; i 1682 havde den 88 tønder hartkorn. I 1738 kom den under kronen, herregården blev brudt ned, og markerne anvendt til høavl til militæret. Den blev i 1771 udstykket i 11 gårde. Ved udskiftningen fik gårdene deres jord i blokke, og ca. 30 husmandssteder med jord opstod i den vestlige del af landsbyen. De sidstes antal forøgedes ved, at gården i det nordvestlige hjørne i de første årtier efter år 1800 blev udstykket i husmandsbrug. Der blev dog ikke opført bygninger på mange af grundene; et kort fra 1850 viser, at mange endnu var ubebyggede og sikkert benyttedes af beboere uden for Hjortespring.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Herlev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850