Tidslinje over middelalder og nyere tid i Ringsted Kommune.

.
I 1901 stiftedes Øernes nye Landbrugsskole for det mindre Landbrug, Husmandsbruget og Landbrugets Bierhverv, senere Kærehave Landbrugs- og Husholdningsskole, og den åbnede for elever i en dertil anlagt bygning ved Kærehave Skov nær Ringsted i 1903, udvidet i 1907. Skolen var den første i landet, der rettede sig mod en husmandsuddannelse til unge landbrugskarle og -piger, og den blev særdeles populær, med elever fra hele landet. Fotografiet viser elever og i baggrunden skolebygningen i forbindelse med høsten ca. 1910.
.

Egnen omkring købstaden Ringsted var præget af landbrug, men med udbygningen af jernbanen i anden halvdel af 1800-tallet etableredes industri, og flere stationsbyer skød op på landet.

Administrativ inddeling

I 1850 var den nuværende Ringsted Kommune fordelt på 12 kommuner, der alle lå i Sorø Amt. I 1862 blev Terslev-Ørslev Sognekommune delt i to, og i hhv. 1902 og 1904 blev også Gyrstinge-Flinterup og Førslev-Sneslev delt i to. Tilbage i området blev heraf Ørslev, Gyrstinge og Sneslev Sognekommuner, mens Terslev og Øde Førslev Sognekommuner lå i den nuværende Faxe Kommune og Flinterup Sognekommune i den nuværende Sorø Kommune. I 1908 blev desuden Vigersted-Kværkeby Sognekommune delt i to.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 boede der 12.631 personer i det område, der i dag udgør Ringsted Kommune, heraf 1.380 i købstaden Ringsted. Indbyggertallet fordelte sig jævnt på områdets sognekommuner; tallet steg i perioden mest i Ringsted. Ved folketællingen i 1916 var indbyggertallet steget til 17.678 personer, med 4.897 i købstaden.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Jernbanens ankomst i anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet førte til fremkomsten af flere mindre stationsbyer. Billedet er fra indvielsen af Ørslev Station på Køge-Ringsted-banen i 1917.

.

I 1856 kom jernbanen til Ringsted. Stationen blev anlagt et stykke uden for byen, da klosterjorden lå rundt om byen og forhindrede købstadens ekspansion. Jernbanen fragtede i langt overvejende grad handelsvarer fra det lokale landbrug og begyndende industri, mens det dog også var muligt for personer at tage med toget. Fra 1880’erne var jernbanen medvirkende årsag til den industrielle udvikling i byen, da fødevareindustriens produkter let og hurtigt kunne afsendes med godstransporten. I 1917 åbnede Køge-Ringsted-banen med stationer ved bl.a. Sneslev, Farendløse og Ørslev samt talrige trinbrætter.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Sognekommunerne var præget af landbrugsproduktion på især mindre og mellemstore gårde, mens handel og håndværk primært fandtes i købstaden. Andelsbevægelsen kom tidligt til Ringsted med Jystrup Brugsforening oprettet i 1885, og fra 1888 og frem blev andelsmejerier og flere brugsforeninger spredt i hele området.

Ringsteds ekspansion blev hæmmet af de store jordbesiddelser tilhørende Ringsted Kloster, der lå som en ring omkring byen frem til 1917. De tidlige industrivirksomheder i Ringsted blev stort set bygget op omkring oplandets landbrug. I 1880 oprettedes Ringsted Bryggeri, der ved en fusion i år 1900 blev til Alliance Bryggeriet. 1881‑82 blev Ringsted Dampmølle opført, og i 1896 kom Ringsted Andelssvineslagteri til. Til at forarbejde sognekommunernes landbrugsprodukter havde købstadens fabrikker brug for maskiner. Disse blev ofte fremstillet på Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik (RIMAS, 1867). RIMAS har desuden produceret utallige vejtromler, først med damp og senere drevet af råolie og diesel.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920