Tidslinje over middelalder og nyere tid i Faaborg-Midtfyn Kommune.

.

Nærheden til Odense betød, at mange bosatte sig i den nordlige del af området, hvorfra der var mange pendlere. Herudover koncentreredes befolkningen omkring de større byer. Turisme kom mod slutningen af perioden til at spille en stor rolle i især den sydlige del af området.

Administrativ inddeling

De godt 20 kommuner, som området i alt væsentligt fordelte sig på ved indgangen til 1970, blev med Kommunalreformen i 1970 til fem: Årslev, Broby, Ringe, Ryslinge og Faaborg Kommuner. De blev i samme forbindelse en del af det nyoprettede Fyns Amt. I 1972 overgik et beskedent hjørne af Ørbæk Kommune nordøst for Ryslinge til Ryslinge Kommune, og i 1973 overgik det beskedne stykke af den tidligere Gudbjerg Sognekommune, som nu lå i Gudme Kommune, til Ryslinge Kommune. Yderligere ændringer af de administrative grænser skete ikke før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var befolkningstallet i det nuværende kommuneområde 46.895. Fra midten af 1980’erne og frem til omkring år 2000 stagnerede væksten, og i 2005 havde området 51.144 indbyggere. I den nordlige del af kommunen, tættest på Odense, samt omkring byerne Faaborg og Ringe fandtes der en stabil fremgang i indbyggertallet gennem hele perioden. I resten af området faldt indbyggertallet jævnt gennem hele perioden. Dog var der enkelte områder, bl.a. sognene Horne, Nørre Broby og Vester Åby, hvor nedgangen i befolkningstallet var mindre og først begyndte omkring 1980.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Fra Faaborg var der fortsat færgeforbindelse til Bjørnø, Lyø og Avernakø, og fra 1965 var færgeoverfarten mellem Faaborg og Gelting i Tyskland populær for især den toldfrie handel. Da toldfri handel mellem EU-lande blev afskaffet i 1999, blev ruten indstillet. Faaborg-Ringe-banen blev endeligt nedlagt i 1987. I stedet kom der fra 1989 til at køre veterantog på strækningen.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Den nordlige del af området var præget af nærheden til Odense, og her blev der i perioden bygget mange nye boliger i nyanlagte parcelhuskvarterer omkring bl.a. Årslev, hvorfra indbyggerne nemt kunne pendle til arbejdspladser i især Odense. 1998‑99 deltog Ringe og Ryslinge Kommuner i projektet »Liv i landsbyen« med det formål, at indbyggerne i udvalgte landsbyer (Herringe, Rudme, Heden, Krarup, Lørup og Fjellerup) skulle engageres i planlægningen af deres landsbyers fremtid. Det kom til at afspejle sig i lokalplanerne fra 1999 om bevaring af landsbymiljøerne og fremtidig bebyggelse og udvikling.

I den sydlige del af kommunen blev der i stigende grad satset på turismen, og der blev gjort en del for at bevare de historiske bymiljøer i bl.a. Dyreborg, Svanninge Landsby og Lyø By samt i Faaborg, der med havnen trak mange turister. På Avernakø blev en lystbådehavn etableret 1992‑93.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Ringe var den eneste af kommunerne med rent Venstrestyre gennem hele perioden. Broby Kommune havde i løbet af perioden tre borgmestre fra Venstre, én konservativ og to socialdemokrater. Faaborg Kommune, der bar præg af den megen industri, havde foruden en konservativ borgmester tre socialdemokratiske og én fra Radikale Venstre. Ryslinge nåede at have tre Venstreborgmestre og en enkelt radikal. Endelig havde Årslev Kommune, der også havde en del industri, tre socialdemokratiske, en radikal og en Venstreborgmester.

Mere om politik i kommunen

Skole og uddannelse

I 1970’erne var Ringe Mellem- og Realskole en af landets største kostskoler. I 1977 overgik den til at være den selvejende institution Ringe Kost- og Realskole.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007