Tidslinje over middelalderen til nyere tid i Haderslev Kommune.

.
EDB-kursus på Haderslev Ungdomsskole. Både tekstbehandling og programmering var på skemaet, og interessen for computere var stor. Kun de færreste havde på dette tidspunkt en computer i hjemmet. Foto fra ca. 1985.
.

Befolkningsvæksten i perioden var svag og præget af perioder med stagnation og fraflytning fra landkommunerne. Flere gamle industrier lukkede, og antallet af ansatte i både industri og landbrug faldt, mens antallet af ansatte i handel og service steg. Centraliseringen af sygehusvæsenet betød, at sygehuset i Gram blev nedlagt, og Haderslev Sygehus blev lagt sammen med de øvrige sønderjyske sygehuse. På skoleområdet blev Statsseminariet en del af CVU Sønderjylland, og flere efterskoler blev oprettet.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 fordelte det nuværende kommuneareal sig langt overvejende på Haderslev, Vojens og Gram Kommuner. Derudover lå området omkring Fjelstrup i Christiansfeld Kommune og området omkring Bevtoft i Nørre-Rangstrup Kommune. Hele området lå i Sønderjyllands Amt. Der skete marginale ændringer af kommunegrænserne i 1970 mellem Christiansfeld og Haderslev Kommuner, i 1972 mellem Gram og Rødding Kommuner og i 2003 mellem Vojens og Haderslev Kommuner, så grænsen her i lidt højere grad kom til at følge motorvejen.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Perioden var præget af langsom vækst afløst af perioder med stagnation. I 1970 havde det nuværende kommuneområde 54.100 indbyggere, hvilket steg til 56.353 i 2005. Frem til slutningen af 1980’erne skete stigningen primært pga. befolkningsvækst omkring Vojens og Gram, mens byen Haderslev oplevede et mindre fald i befolkningstallet. Herefter begyndte en svag stigning i Haderslev, mens befolkningstallet i Vojens og Gram stagnerede. Landkommunerne oplevede fraflytning gennem hele perioden.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1974 blev persondriften på togstrækningen Vojens-Haderslev indstillet pga. oliekrisen og erstattet med busser. Dette var tænkt som en midlertidig løsning, men passagerdriften blev aldrig genoptaget. Godsdriften blev dog opretholdt frem til 1999. I 1984 blev Sønderjyske Motorvej (E45) åbnet med forløb igennem kommunen. Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, var vejtrafikken på tværs af Danmark blevet så effektiv, at ruteflyvningerne fra Vojens Lufthavn, som delte baner med Skrydstrup, blev nedlagt. Haderslev havde fået fjernvarme i 1959, og i 1996 blev et moderne kraft-varme-værk indviet ved Fjordagervej. Foruden naturgas blev også varme fra affaldsforbrænding benyttet.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Afvandringen fra landdistrikterne betød, at forretninger, serviceydelser og industrier samt lokale foreninger forsvandt og blev erstattet af tilsvarende i de større byer. Udviklingen medførte, at mange af områdets landsbyer fik karakter af sovebyer befolket af pensionister og motoriserede unge familier, der pendlede frem og tilbage til deres arbejde i de større byer. Landsbyerne i umiddelbar nærhed af hovedbyen Haderslev som Åstrup og Starup fik efterhånden status af forstadsbebyggelse.

Inden oliekrisen og lavkonjunkturen slog igennem i midten af 1970’erne, kunne både Vojens og Haderslev notere fremgang i antallet af industribeskæftigede, hvorimod Gram, der lå langt fra både motorveje og jernbaner, måtte konstatere en nedgang. Specielt i Vojens, som var områdets trafikale og industrielle center, toppede beskæftigelsen med 2.300 ansatte ved køleskabsfabrikken Gram i 1972, men derefter gik det tilbage. I slutningen af 1990’erne var der stadig omkring 1.400 ansatte, men i år 2000 var der kun knap 400.

Også Haderslevs store gamle virksomhed Schaumanns Klædefabrik mærkede op mod årtusindeskiftet globaliseringens pres og måtte som Danmarks næstældste klædefabrik indstille produktionen i 1995.

Der var dog industrivirksomheder, som overlevede og voksede, fx det nu internationalt kendte skibsværft XYachts, der åbnede i Haderslev i 1979. I Arnum ved Gram voksede Camp-Let, der havde sendt sin første ferievogn på gaden i 1969, til at beskæftige ca. 50 personer i år 2000.

Samfundet var under hurtig forandring, hvilket tydeligt fremgår af erhvervsfordelingen. Hvor knap 12 % af kommunens indbyggere i 1976 var beskæftigede inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, var denne andel faldet til knap 5 % i 2006. Også andelen af beskæftigede inden for industrien blev mindre, særligt efter år 2000. Hvor der i 1976 var 21 % beskæftiget i denne branche, var der i 2006 blot 17 %. Derimod vandt handels- og servicefagene tilsvarende frem. Fra i 1976 at have beskæftiget knap 53 % udgjorde gruppen i 2006 65 %.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Perioden var kendetegnet ved politisk opbrud. Ved folketingsvalget i 1973, »Jordskredsvalget«, fik de tre nye partier (Fremskridtspartiet, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti) et godt valg med hhv. 18,8 %, 7,9 % og 5,7 % af stemmerne i Haderslev opstillingskreds. Op gennem perioden genvandt de gamle partier noget af fordums styrke, om end Dansk Folkeparti efter stiftelsen i 1995 fik godt fat i vælgerne.

Også på det lokale plan skete der forskydninger, men det skyldtes mere ændringer i kommunegrænserne. I Haderslev havde der gennem lang tid været en socialdemokratisk borgmester, men med udvidelsen af kommunen i 1970 overtog Det Konservative Folkeparti borgmesterposten, som det beholdt frem til 1981. I de følgende år vekslede borgmesterposten mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

I Gram var der gennem hele perioden borgerligt flertal, fortrinsvis med Venstreborgmestre, og i Vojens skiftede borgmesterposten mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Mere om politik i kommunen

Skole og uddannelse

Da Haderslev i begyndelsen af 1970’erne ikke som håbet blev hjemby for Sydjysk Universitetscenter, der kom til at ligge i Esbjerg, blev der i stedet afsat midler til en højskole. Fra 1975 blev der på Forsknings- Højskolen eksperimenteret med højskolebegrebet, men i 1987 gik skolen fallit. Det gamle Haderslev Statsseminarium blev i 2002 en del af CVU Sønderjylland.

Der blev oprettet flere nye efterskoler i kommunen, bl.a. Gram Efterskole i 1998 i det tidligere Gram Sygehus’ bygninger. Efter Hoptrup Højskoles nedlæggelse i 2003 kom bygningerne fra 2005 til at huse Hoptrup Efterskole. I Vojens skiftede Vojens Ungdomsskole navn til Gymnastik- og Idrætsefterskolen VGIE.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Social- og sundhedsforhold

Ved Kommunalreformen i 1970 kom sygehusvæsnet ind under Sønderjyllands Amt, og alle landsdelens sygehuse kom under fælles administration. I 1975 åbnede det nye Haderslev Sygehus vest for Haderslev, mens sygehuset i Gram blev nedlagt i 1989 under voldsomme protester fra lokalbefolkningen. Haderslev Sygehus blev fra 2004 lagt sammen med de øvrige sønderjyske sygehuse og kom fra 2007 til at hedde Sygehus Sønderjylland.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007