I 1985 blev der truffet en politisk beslutning om at destruere sennepsgas, der var blevet fisket op af bornholmske fiskere i Østersøen, på Kommunekemi. Beslutningen blev efterfølgende mødt af protester fra bekymrede borgere. Foto fra en demonstration i Nyborg i februar 1985.
.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Nyborg Kommune.

.

Motorvejen tværs over Fyn blev færdig i 1980’erne. Den faste forbindelse over Storebælt blev bygget fra 1987 og åbnet helt i 1998. Færgefarten blev nedlagt, hvilket førte til store forandringer for kommunen.

Administrativ inddeling

De syv kommuner, der langt overvejende udfyldte det nuværende kommuneareal, og som alle lå i Svendborg Amt, blev med Kommunalreformen i 1970 til tre: Ørbæk Kommune var blevet samlet allerede i 1966, Flødstrup Sognekommune blev tillagt Ullerslev Kommune, og Nyborg Landsogn, Aunslev-Bovense, Vindinge og den gamle Nyborg Købstadskommune blev til Nyborg Kommune. De blev placeret i Fyns Amt. I 1972 overgik det lille område omkring Grydstrup i Munkebo Kommune, der tidligere havde ligget i Rynkeby- Revninge Sognekommune og siden 1921 i Rynkeby Sognekommune, til Ullerslev Kommune. 1972‑73 skete en gensidig udligning af grænsen mellem Ørbæk og Ullerslev Kommuner. I 1982 skete ligeledes en gensidig, men lille grænserevision mellem Ullerslev og Langeskov Kommuner.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 havde det, der siden blev den nuværende Nyborg Kommune, et samlet befolkningstal på 28.709 indbyggere; et tal, der i 2005 var steget til 30.778. Nyborg tegnede sig for ca. halvdelen af indbyggerne med 14.270 indbyggere i 1970 og 16.334 i 2007. De to øvrige daværende kommunecentre, Ullerslev og Ørbæk, oplevede en pæn tilvækst – Ullerslevs indbyggertal voksede fra 1.649 i 1970 til 2.779 i 2007 og Ørbæks fra 950 i 1970 til 1.556 i 2007 – men var stadig små i forhold til Nyborg.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1980 åbnede afsnittet af Fynske Motorvej mellem Hjulby og Langeskov, men den enkeltfaktor, der fik størst betydning for området i perioden, var uden tvivl Storebæltsforbindelsen. I 1987 blev A/S Storebæltsforbindelsen dannet, og i 1988 blev det første symbolske spadestik for den faste forbindelse over Storebælt taget. I 1997 blev jernbaneforbindelsen åbnet, og året efter åbnede broen for biltrafik. Ved samme lejlighed fik Nyborg en ny jernbanestation. Storebæltsforbindelsens åbning resulterede i en kraftig vækst i trafikken over bæltet. I 2007 krydsede ca. 28 mio. personer årligt Storebælt, hvilket var en forøgelse på ca. 50 % i forhold til 1996.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Ullerslev og Ørbæk fik mange servicefunktioner og fungerede som lokalcentre for det nære opland. Landbruget oplevede en stadig tilbagegang. I 1976 var 12,2 % af befolkningen i det nuværende kommuneområde beskæftiget inden for landbrug og fiskeri; det var faldet til 5,3 % i 2006. I samme periode faldt antallet af beskæftigede inden for industrien fra 20,9 % til 16 %. Derimod steg beskæftigelsen inden for servicefagene fra 48 % til 63,6 %.

Byggeriet af Storebæltsforbindelsen kom til at påvirke hele området, hvor byggeriet gav mange arbejdspladser i hele anlægsfasen. Arbejdspladserne forsvandt ved broens åbning, og samtidig forsvandt de mange arbejdspladser, der havde været knyttet til færgeriet. DSB havde som følge af de mange jernbanefærger store arealer i Nyborg, især på havnen. Efter indvielsen af den faste jernbaneforbindelse over Storebælt blev der store tomme arealer på havnen, og dele af området blev bebygget med boliger i årene efter.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Nyborg var traditionelt en socialdemokratisk kommune, men i 2002 overtog Venstre borgmesterposten. Ørbæk var i hele perioden ledet af Venstreborgmestre, og Ullerslev var 1970‑89 en Venstrekommune, mens Socialdemokratiet havde borgmesterposten fra 1990 til 2006.

Mere om politik i kommunen

Social- og sundhedsforhold

I 1970 blev den amtslige institution Strandhøj (senere Strandvænget) for fysisk og/eller psykisk handikappede voksne åbnet lige nord for Nyborg. Omkring institutionen blev der anlagt en stor park til brug for både institutionen og offentligheden. Derudover skete der en udbygning af både social- og undervisningssektoren i kommuneområdet i løbet af perioden.

Mere om skole, uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007