Tidslinje over middelalder og nyere tid i Ringsted Kommune.

.

I perioden skete en øget centralisering, hvor mange aktiviteter koncentreredes i Ringsted, mens landområderne oplevede affolkning. I takt med at infrastrukturen blev forbedret, flyttede mange pendlere til kommunen.

Administrativ inddeling

Før Kommunalreformen i 1970 var det nuværende kommuneområde fordelt på 11 kommuner. Med udskilning af den tidligere Alsted-Fjenneslev Sognekommune, som gik til Sorø Kommune, blev de 11 kommuner samlet til én: Ringsted Kommune. Kommunen blev placeret i Vestsjællands Amt. Der skete derefter ingen ændringer i de administrative grænsedragninger før Strukturreformen i 2007.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Frem til 1980 steg antallet af indbyggere i området til 28.016. Men herefter gik det kun langsomt fremad. 25 år senere, i 2005, var tallet steget til 30.830. I byen Ringsted steg befolkningstallet langsomt: I 1990 var der 17.188 indbyggere, og i 2006 var dette tal steget til 19.234.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

I 1976 kom motorvejen fra København til Ringsted, men først i 1993 åbnede strækningen fra Ringsted til Slagelse Øst. Motorvejen aflastede den tungt trafikerede landevej, der fra 1969 ledte trafikken på hovedvej A1 rundt om Ringsted centrum. Det var i stigende grad lastbiler, der bragte virksomhedernes varer ud til forbrugerne. Motorvejen gav kortere transporttid, og byen tiltrak samtidig flere pendlere, der pendlede til og fra hovedstaden. Ringsteds geografiske placering midt på Sjælland betød, at også landevejene fra Roskilde, Køge, Haslev, Næstved og Sorø førte den stigende trafik gennem kommunen.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Kommunalreformen i 1970 forstærkede den forudgående udvikling med en centralisering af håndværk, handel og industri i Ringsted, mens sognekommunerne affolkedes. Landbrugsproduktionen vedblev at stå stærkt, men skiftede fra primært fødevareproduktion til mere frøgræs og korn. I takt med infrastrukturens udbygning med hovedvej og motorvej oplevede landsbyerne tilflytning af pendlere, der arbejdede i service og industri i hovedstadsområdet samt i Sjællands andre større byer. I 1970’erne skete der indvandring af tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Ringsted primært for at arbejde på Ringsted Andelssvineslagteri. Slagteriet udviklede sig til kommunens største arbejdsplads og fusionerede i 2001 med Danish Crown.

Også Ringsted Sygehus samt Ringsted Kaserne, der bl.a. har huset Artilleriets Befalingsmandsskole frem til 1974, var store arbejdspladser i perioden. Dog lukkede kasernen i 1999 som følge af forsvarsforliget.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007