Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Skive Kommune.
.
Et af de første betonelementer i den 1,7 km lange Sallingsundbroen, der fra 1978 kom til at erstatte de fem færger, der hidtil havde forbundet Mors og Salling. Foto fra ca. 1976.
.

Landbrugsbedrifterne blev større, mens antallet af beskæftigede i landbruget faldt. Håndværks- og industrivirksomheder måtte omstille sig for at tilpasse sig det globaliserede marked.

Stadig flere pendlede fra landområderne til byen, og infrastrukturen blev tilpasset den øgede bilisme med åbningen af Sallingsundbroen.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 blev de 25 sognekommuner og den ene købstadskommune, Skive-Resen, som området fordelte sig på, samlet til fire: Sallingsund, Spøttrup, Sundsøre og Skive. Hele området lå nu i Viborg Amt. Imellem Sundsøre og Spøttrup Kommuner skete i 1987 en gensidig områdeudveksling, så kommunegrænsen kom til at følge Brovej.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Skive Kommune oplevede kun en moderat befolkningsudvikling mod slutningen af 1900-tallet. I 1970 var der 46.177 indbyggere i kommunen, og dette tal steg frem mod år 2001, hvor det toppede med knap 49.000 indbyggere. Herefter faldt tallet svagt. Ligesom i tidligere perioder var væksten i høj grad koncentreret i Skive, som i år 2000 var nået op på 20.639 indbyggere. Dertil kom, at mange af beboerne i landsognene nu arbejdede i Skive.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Persontrafikken på Sallingbanen blev indstillet i 1971. Sallingsundbroen havde været projekteret siden 1966, og i 1978 stod den endelig færdig. Den kom til at erstatte de to færgeforbindelser, der ellers havde forbundet Salling og Mors, og betød også, at godstrafikken på Sallingbanen blev indstillet i 1979. Broen blev bygget som en del af hovedvejen gennem kommunen, primærrute 26.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I de sidste årtier af 1900-tallet skete der en kraftig forskydning af erhvervsstrukturen i de kommuner, som i 2007 blev lagt sammen til Skive Kommune. Effektiviseringen i landbrugssektoren bevirkede, at antallet af personer, der var beskæftiget inden for landbrug, blev kraftigt reduceret, mens gennemsnitsstørrelsen på de tilbageværende landbrugsbedrifter blev stærkt forøget. Til gengæld voksede beskæftigelsen i servicesektoren, bl.a. administration og undervisning (se Tabel).

Håndværk og industri var dog også vigtige erhvervsgrene. Lavest var andelen i Skive Kommune, højest i Sallingsund. Nogle af disse virksomheder opnåede et anseeligt omfang. Et eksempel er Jens M. Hansens fabrik i Nr. Søby. Virksomheden var startet som et tømrerfirma i 1933, men specialiserede sig i 1950’erne i opførelse af elementhuse (JMH-huse). Under højkonjunkturen i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne havde firmaet til tider 125-150 ansatte. Byggekrisen omkring 1980 fik ledelsen til at satse på eksport, især til Tyskland, og til at lægge mere vægt på andre typer af opgaver inden for byggebranchen, fx byfornyelsesarbejder. Denne omstilling var en succes, men kun i få år, og i 1989 gik firmaet konkurs.

Også flere af kommuneområdets andre traditionsrige håndværks- og industrivirksomheder var nødt til at foretage en omstilling af produktionen for at klare sig. En af de mest succesfulde, Hem Maskinfabrik (i dag Fjero A/S), blev etableret i 1946, og producerede indtil begyndelsen af 1980’erne fortrinsvis landbrugsredskaber. Siden omlagde virksomheden produktionen til bl.a. hydrauliske cylindre til vindmølle- og offshoreindustrierne.

I Thise blev der også tænkt nyt, da Thise Mejeri i 1988 blev omlagt til økologisk andelsmejeri.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Lokalpolitisk var Socialdemokratiet stærkt forankret i Skive Kommune. Partiet besad borgmesterposten hele perioden, med undtagelse af årene 1998-2001, hvor Det Konservative Folkeparti sad på posten. Det Radikale Venstre var det største parti i Spøttrup og Sundsøre Kommuner indtil valgene i hhv. 1978 og 1982. Herefter skiftede borgmesterposten i resten af perioden mellem Venstre og Socialdemokratiet. I Sallingsund Kommune var Lokallisten det største parti indtil valget i 1986, hvor Socialdemokratiet overtog borgmesterposten i en enkelt periode. Fra 1990 sad Venstre på borgmesterposten.

Landspolitisk gik det tilbage for Radikale Venstre, som dog havde et mandat frem til 1987 og igen fra 2005. Socialdemokraterne havde et mandat hele perioden igennem, mens Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne alle var repræsenteret i kortere perioder.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007