Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Aabenraa Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Befolkningstallet i Aabenraa Kommune gik i 2010’erne tilbage, hvilket stod i kontrast til den samtidige stigning i både regionen og hele landet. Niveauet for boligpriserne var i 2019 omkring det halve af landsgennemsnittet.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i det område, der nu udgør Aabenraa Kommune, voksede i løbet af 1970’erne med ca. 10 %, hvilket var dobbelt så meget som i Region Syddanmark og mere end i landet som helhed. Fra 1980 var der tre årtier med ujævn vækst og perioder med stagnation, og befolkningstallet var i 2010 59.978. I 2010’erne har der været et direkte fald i befolkningstallet, så der d. 1. januar 2020 boede 58.761 i kommunen. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 forventes en næsten uændret befolkning i 2045.

Udviklingen adskiller sig fra både regionen og landet som helhed, hvor der gennem hele perioden har været en vækst, som forventes at fortsætte i fremskrivningsårene til 2045. Fra 2010 til 2019 var der i hvert af årene flere, der flyttede fra kommunen, end der flyttede til. I gennemsnit var der en årlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 270 personer. Fra 2020 forventes en beskeden nettotilflytning.

I årene fra 2010 til 2019 har en årlig nettoindvandring til kommunen på i gennemsnit 243 personer medvirket til at begrænse tilbagegangen i befolkningstallet. Flest indvandrere, netto 450 personer, kom i 2016. Befolkningsudviklingen påvirkes også af, om der dør flere, end der fødes. Aabenraa Kommune har i årene fra 2010 til 2019 haft et årligt fødselsunderskud på gennemsnitligt 86 flere døde end nyfødte. Der forventes et voksende fødselsunderskud frem mod 2045, da der er et relativt stabilt antal fødte, men udsigt til et stigende antal døde pga. den stigende andel af ældre i kommunen.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2019 højere i kommunen (1.937) end i både regionen (1.734) og hele landet (1.699). I 2019 var kvinder i kommuneni gennemsnit 28,4 år, når de fik deres første barn. Det var næsten som i regionen, men lavere end i landet som helhed (29,4 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. 2,5 år ældre. Næsten en fjerdedel af befolkningen i Aabenraa Kommune var i 2020 65 år og derover mod kun en femtedel i hele landet. I fremskrivningsperioden til 2045 forventes de 65-åriges andel at stige til 30 %. Det indebærer, at ældrekvoten i så fald vil stige til 56 % i Aabenraa Kommune mod tilsvarende 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Boligmassen er i høj grad præget af ejerboliger med en andel på 67 % i kommunen mod 58 % på landsplan. Herudover rummer kommunen 19 % almene boliger, men kun en mindre andel private udlejningsboliger (7 %) og andelsboliger (4 %). Den mest udbredte boligform er parcel-/stuehuse, der udgør knap 60 % mod 40 % på landsplan. Boligpriserne i Aabenraa Kommune ligger lavt sammenlignet med såvel Region Syddanmark som landet generelt, og det har de gjort gennem flere årtier. Således lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i 2019 på 14.000 kr. på landsplan og 10.200 kr. i Region Syddanmark mod 7.300 kr. i Aabenraa Kommune.

Ligeledes er der lidt længere liggetider på boliger i kommunen: Mens det gennemsnitligt tog 221 dage at sælge et parcel-/rækkehus i Danmark i 2019, tog det 266 dage i Aabenraa Kommune. I den sydlige del af kommunen er en del af boligkøberne tyskere. Boligpriserne i Flensborg er steget de senere år, og der er således penge at spare ved at købe bolig i området lige nord for grænsen. I forbindelse med boligkøbet skal tyskere søge den danske stat om udstedelse af et EU-opholdsbevis.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 5 % af befolkningen i Aabenraa Kommune, hvilket var højere end i regionen (2,1 %) og landet som helhed (3,0 %). I 2020 var andelen steget til 14,5 %. Det var tæt på landsniveau (13,9 %) og højere end i regionen (11,9 %). Blandt de 4.377 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) i 2020 havde over halvdelen (57 %) oprindelse i Tyskland og 13 % i Rumænien. Blandt de 2.669 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 20 % oprindelse i Syrien, 11 % i Bosnien-Hercegovina, 7 % i Afghanistan og 6 % i Tyrkiet.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Aabenraa Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger