Geologisk tidslinje over Aabenraa Kommune

.
Kort over de overfladenære jordarter i Aabenraa Kommune. Mod øst ligger landskabet højt og dækkes af moræne- og smeltevandsaflejringer fra sidste istid, Weichsel. De afløses mod vest af såkaldte extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke blev overskredet af isen under sidste istid. Grænsen mellem de extramarginale aflejringer og moræneog smeltevandsaflejringerne i øst viser nogenlunde Hovedstilstandslinjens forløb ned gennem kommunen. Langs de mange vandløb findes ferskvandssedimenter, som er aflejret i tiden efter sidste istid.
.

De prækvartære aflejringer, dvs. de aflejringer, som blev afsat i tiden før istiderne, består i syd og vest af fedt, glimmerholdigt og mørkt ler, som blev aflejret på ca. 100 m’s havdybde i Sen Miocæn. De aflejringer, man finder mod nord og øst, blev også aflejret i havet, men stammer fra Tidlig og Midt Miocæn og består af finkornet, glimmerholdigt, brunt sand og silt.

Aflejringer fra Miocæn dækkes af istidsaflejringer, som mod vest på Tinglev Hedeslette overvejende består af 10‑20 m tykke lag af smeltevandssand og -grus fra sidste istid, Weichsel. Den østlige del af den lille Jejsing Bakkeø, som når ind i kommunen i vest, består af aflejringer fra næstsidste istid, Saale. Også på den sydlige del af Toftlund Bakkeø mod nord findes aflejringer fra Saale i form af smeltevandssand og moræneler. Øst for Hovedstilstandslinjen, fra Hovslund Stationsby og sydpå, findes moræneler samt smeltevandssand og -grus. Visse steder kan man under op til 45 m tykke lag af smeltevandssand og moræneler også finde havaflejret Cyprina-ler fra mellemistiden Eem.

Langs åer og i moser findes ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid, mens flyvesand optræder som indsander i den sydøstlige del af kommunen. Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus samt fra det miocæne sand.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aabenraa Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi