Unge bøgetræer står rankt på skråningerne i Nørreskov i den nordlige del af Aabenraaskovene. I middelalderen tilhørte Nørreskov et isolationshospital for spedalske, en såkaldt Sankt Jørgensgård, og selv om hospitalet for længst er forsvundet, er helgennavnet bevaret i både Jørgensgård Skov en smule længere mod øst og i boligkvarteret Jørgensgård i Aabenraa. Den velbesøgte og nu statsejede Nørreskov er i dag udlagt som hundeskov.
.

Aabenraaskovene strækker sig som et grønt bælte næsten hele vejen rundt om Aabenraa og den østfor liggende fjord. Skovene omfatter bl.a. Årup Skov, Sønderskov, Hjelm Skov, Langbjerg Skov, Rise Skov, Søst Skov, Nørreskov og Jørgensgård Skov, som tilsammen dækker et areal på ca. 1.400 ha, hvoraf de ca. 1.060 ha er statsejede.

De bynære skove ligger i et kuperet morænelandskab, og fra fjorden og ind i land løber flere mindre dale med stejle, lerede skrænter og små bække i dalbunden. Det har besværliggjort en landbrugsmæssig udnyttelse, og historisk har der derfor altid været skov på arealerne. Skovene er rige på kilder og væld, hvoraf Pølsekilde i Rise Skov og Bodenhoffs Kilde i Hjelm Skov er blandt de bedst kendte.

Aabenraaskovene er blandskove, om end der er en betydelig overvægt af løvtræer med bøg som den dominerende træart. En stor andel af nåletræerne væltede under stormfaldene i hhv. 1999 og 2013. Skovene rummer dog stadig enkelte nåletræsbevoksninger, for selv om der efter stormene især blev indplantet løvtræer, er der også etableret mindre nåletræsbevoksninger, som skal opretholde variationen i skovbilledet. I dag er små, spredte arealer i Årup Skov, Sønderskov og Rise Skov udlagt som urørt skov, mens resten drives naturnært.

Plantelivet er varieret og omfatter bl.a. skovsvingel, stor frytle, hvid og gul anemone, aksrapunsel, tandrod, løgkarse, ramsløg og hvid hestehov. Dertil kommer orkidéerne skovhullæbe, tyndakset gøgeurt og skovgøgelilje samt konvallerne majblomst, liljekonval og stor konval.

Ud over store bestande af rådyr, ræv og grævling er der også observeret både mårhund og vildsvin i skovene, ligesom ulve har strejfet gennem området. Fuglelivet består overvejende af småfugle, men ynglefuglene tæller også mere usædvanlige arter som huldue, sortspætte, skovhornugle og ravn. Derudover udgør skovene omkring Aabenraa nordgrænsen for udbredelsen af den sjældne og rødlistede bjergsalamander. I 2019 blev en stor del af Aabenraaskovene medtaget i habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov, der derved voksede fra beskedne 154 ha til 887 ha.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove