Fra Kragsøgård ved den tidligere Rye Flyveplads er der udsigt mod syd over Addit Hedes afvekslende landskab af græsarealer, heder og småskove samt en række små og mellemstore søer. I kanten af heden bagerst i billedet kan man fx ane den knap 6 ha store lobeliesø Blidsø, hvis planteliv bl.a. omfatter grundskudsplanter som strandbo og tvepibet lobelie. Dertil kommer den sjældne liden åkande, som kan kendes på sine små flydeblade og de gulgrønne blomster, som fra juni til august strækker sig op over vandoverfladen.
.

Addit Hede er et hede-, mose- og skovområde, som strækker sig langs sydøstsiden af Salten Langsø. Det mangler en entydig afgrænsning, men dækker nogenlunde området fra Brudesø i øst til Additnæs og Addit Skov i vest og sydvest. Den nu nedlagte Rye Flyveplads lå på en del af Addit Hede, hvor den 1935‑45 fungerede som først privat og siden militær flyveplads. Efterfølgende blev den udnyttet som flygtningelejr for tyske flygtninge, men har ligget øde hen, siden de sidste flygtninge forlod lejren i 1948.

Plantelivet i det varierede naturområde består især af almindelige hede- og overdrevsplanter som hedelyng, gul evighedsblomst, blåhat, håret høgeurt og marktusindgylden, men på de fugtige mosearealer langs Åsbæk og ved de mange småsøer kan man også finde arter som smalbladet kæruld, hvid næbfrø, mosepors, klokkelyng og rosmarinlyng samt rundbladet og liden soldug.

Ellers er området især kendt for sit rige insektliv, der bl.a. omfatter sommerfugle som stenkløverkøllesværmer, smalrandet humlebisværmer, isblåfugl, foranderlig blåfugl, dukatsommerfugl, violetrandet ildfugl, markperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og brun pletvinge. Dertil kommer sjældenheder som glat skarnbasse, hieroglyfmariehøne, arktisk smaragdlibel og blåhatjordbi. Markfirben, skovfirben og hugorm er også forholdsvis almindelige på heden, mens grøn frø yngler i småsøerne. Derimod er der kun iagttaget omkring 50 forskellige fuglearter i området, om end ynglefuglene tæller flere bemærkelsesværdige arter, heriblandt havørn og sortspætte.

I øst indgår området i fredningen af Salten Langsø øst fra 1982. Desuden er Addit Hede en del af habitatområdet Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå, ligesom nordkanten af heden indgår i fuglebeskyttelsesområdet Salten Langsø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land