Albuen består af tre dele, der i daglig tale samlet kaldes for Albuen. Den inderste smalle del, som ses her, er ca. 4 km lang og hedder Dragene. Selve Albuen ligger længere ude og er bredere og mere slettelignende. Herfra udgår krumodden Sandodde, som peger mod sydøst.
.

Ud fra Ydø strækker krumodden Albuen sig ca. 7,5 km mod nord. Den smalle sandtange er opbygget af sand og sten, der gennem tiden er transporteret langs kysten og aflejret på det lavvandede Albue Flak. Vestsiden af Albuen er præget af bølgernes virke, og stranden er stenet eller sandet, mens den østlige side, der ligger i læ, primært er sandet og med mindre indslag af strandenge. Nordpå bliver Albuen bredere som følge af den gradvise tilvækst ved krumoddedannelse og tilgroning med flere afsnørede strandsøer. Albuen afsluttes mod nord og øst i den ca. 2 km lange krumodde Sandodde.

Naturen på Albuen

Yderst i Nakskov Fjord ligger den smalle 7,5 km lange krumodde Albuen, som adskiller fjorden fra Langelandsbælt. Store og små huse bygget inden for de sidste 100 år vidner om en tid, hvor mange mennesker flyttede til Albuen. Her ses fiskerhuse, lodshus, fyrtårn og skole, men nu bor ingen længere fast på Albuen. Den sidste fastboende Albuebeboer flyttede i 2002. I dag bruges husene på Albuen kun som fritidsboliger. Staten ejer den centrale del af Albuen, mens resten er privatejet. Ved fyret lå i middelalderen en plads, hvor der blev saltet og handlet med sild i store mængder.

Albuen består af lave klitter mod syd og sydvest med en smal foranliggende strand, mens siden ind mod Nakskov Fjord dækkes af vidtstrakte strandenge med strandvolde og talrige lavvandede vandhuller. Her er plantelivet karakteriseret ved store bestande af engelskgræs, almindelig stedmoderblomst, læge kokleare, jordbærkløver og strandasters. Der findes også mere fåtallige arter som den lille bregne slangetunge, soløjealant og vild selleri. En karakterplante i de lollandske klitter og på Albuen er desuden østersøhjælme , som er en hybrid mellem bjergrørhvene og sandhjælme. En specialitet for Albuen er den store bestand af strandtudser, hvis snerrende kvækken kan høres på lune forårsnætter. Fuglelivet har tidligere været meget rigt på Albuen med ynglende måger og terner, bl.a. splitterne, men er gået meget tilbage i de senere år. Der er dog potentiale for, at nogle af måge- og ternefuglene kan vende tilbage. Albuen var et af de sidste steder på Lolland, hvor der ynglede almindelig ryle. Den ynglede her i 1990’erne. I dag yngler der en del andre vadefugle som stor præstekrave, strandskade, vibe og rødben. Som rastlokalitet er Albuen vigtig for mange arter af vadefugle.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kyster