Geologisk tidslinje for Assens Kommune.

.

Kort over de overfladenære jordarter i Assens Kommune. Store dele af kommunen dækkes af moræne- og smeltevandsaflejringer. Enkelte steder findes der dog også extramarginale aflejringer, som er smeltevandsaflejringer, der ikke blev overskredet af isen under sidste istid. Flere steder langs kysterne findes der havaflejringer, som har bidraget til at forbinde flere tidligere øer med fastlandet. I ådalene er der ferskvandsaflejringer, som er afsat siden sidste istid.

.

De prækvartære lag, dvs. de lag, som blev afsat før istiderne, består af mørkt, fedt ler, der blev aflejret i Selandien i et ca. 200 m dybt hav. Leret ligger højest mod sydvest, hvor man finder det i 50-60 m’s dybde. I resten af kommunen ligger det i en dybde på 80-100 m.

Lagene fra Selandien dækkes overvejende af istidsaflejringer fra sidste istid, Weichsel. En undtagelse er Helnæs, hvor 25-30 m tykke lag af moræneler og smeltevandsler ligger over et 10 m tykt lag af ler fra mellemistiden Eem. I Sønderby Klint syd for Assens kan man se lag fra tre isfremstød i sidste istid. Her ligger også en lille hedeslette med 15-30 m tykke lag af smeltevandssand og -grus. Mod øst består istidsaflejringerne af 20-30 m tykke lag af moræneler, mens der mellem Vissenbjerg, Aarup, Glamsbjerg og Tommerup Stationsby ligger et stort område med fladbakker.

Langs bl.a. Helnæs’ vestkyst og ved Brunshuse findes havaflejringer i form af sand og strandvolde, mens der langs åerne og omkring mange af de små søer ligger ferskvandsaflejringer, som er afsat i tiden efter sidste istid. Der indvindes grundvand fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Brændholt Bjerg

Det meste af Assens Kommune er et bakkelandskab, som blev skabt af gletsjere, smeltevand og dødis under sidste istid. Blandt de mange bakker er den 115 m høje, fladtoppede issøbakke Brændholt Bjerg vest for Tommerup Stationsby. Bakken er dannet af materiale, som smeltevand aflejrede i en sø i dødisen. Da al isen var smeltet væk, stod søaflejringerne tilbage som en fladtoppet bakke.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi