På denne tegning af K. Hansen Reistrup bragt i Illustreret Tidende i 1887 vises en malkeplads på Avedøre Holme. Området havde i århundreder tjent som sommergræsningssted for køer. Først i 1964 påbegyndtes inddæmningen af Avedøre Holme.

.

Avedøre Holme er en 450 ha stor landvinding i Køge Bugt, der ligger ca. 10 km sydvest for København og udgør den sydligste del af Hvidovre Kommune. Området var tidligere et lavvandet strandengsområde med spredte holme, som blev brugt til jagt, og var et yndet motiv blandt kunstnere. En mindre dæmning opført i 1920’erne gjorde det muligt at bygge huse på sokkelsten, og sommerhusområdet Frydenstrands Strandhaver blev etableret. I 1964 blev Frydenstrands Strandhaver eksproprieret, og på privat initiativ blev inddæmningen af industriområdet påbegyndt. Trods opfyldninger ligger området generelt 0‑1 m under havniveau. Dæmningerne blev etableret med overskudsjord og byggeaffald fra København, og arealet blev tørlagt ved hjælp af kanaler og pumpeanlæg, som også i dag holder området tørt. I 1980’erne blev området udvidet, og Avedøreværket blev anlagt.

Avedøreværket ligger på den sydligste del af Avedøre Holme. Danmarks største kraft-varme-værk ejes af energiselskabet Ørsted A/S, tidligere DONG Energy A/S, og leverer strøm og fjernvarme til bl.a. Storkøbenhavn. Produktionen har i stigende grad fokus på omstilling fra gas og kul til grøn energi fra biomasse, særligt halm og træpiller.

.

Vision og virkelighed

Allerede i slutningen af 2. Verdenskrig barslede et udvalg med ideen om at inddæmme holmene ved Avedøre for at skaffe areal til industrivirksomheder og skabe arbejdspladser. Ideen blev taget op i Fingerplanen med forslag om, at byens havnefunktioner skulle fordeles med en sydlig industrihavn ved Avedøre og en nordlig trafikhavn ved Nordhavn. De to havne skulle besejles fra hhv. nord og syd, således at man kunne holde skibstrafikken i det centrale havneområde nede. Her var oplukninger for skibstrafikken ved Knippelsbro og Langebro til stor gene for den tværgående biltrafik. Avedøre Industriområde blev i Fingerplanen forbundet med de øvrige større industriområder i Glostrup, Herlev og Gladsaxe med en ringforbindelse svarende til den nuværende Ring 3.

I 1960 blev Arbejdsudvalget for Avedøreprojektet nedsat på baggrund af en række lovende tekniske og økonomiske undersøgelser af projektet. Udvalget bestod af Dansk Arbejdes Københavnsudvalg, Industrirådet, ingeniørfirmaet Kampsax samt Glostrup Kommune, som størstedelen af det berørte område hørte til indtil en kommunesammenlægning i 1974‑75. To år senere trådte også Hvidovre Kommune, der senere skulle overtage området, ind i udvalget.

Der skulle dog gå 20 år, før man gik i gang med at realisere projektet. Planen var at etablere Danmarks største industriområde med 25.000 arbejdspladser, produktionsvirksomheder og offentlige værker et sted, hvor aktiviteterne ville være til mindst mulig gene, og samtidig kunne det fungere som en alternativ lokalisering for københavnske industrier. Men visionerne for Avedøre Holme stod ikke mål med virkeligheden. Området blev udbygget, nogenlunde samtidig med at staten tilbød egnsudviklingshjælp til udflytning af virksomheder til provinsen, men ikke til de københavnske forstæder. Derfor valgte mange industrivirksomheder i stedet at flytte til provinsen, og senere flyttede mange virksomheder deres produktion til udlandet. Udviklingen af området blev også sat tilbage af det økonomiske tilbageslag i kølvandet på energikrisen i 1973.

I 1966 kunne de første virksomheder bygge på Avedøre Holme, men endnu var infrastrukturen til området mangelfuld. Den planlagte Amagermotorvej med afkørsel til Avedøre Holme måtte man vente mange år på. Den blev først indviet i 1987, og siden har den trafikbetjent og afgrænset erhvervsområdet mod nord med bro over Kalveboderne. Der gik også nogle år, før den planlagte S-togsbane til Køge nåede til Avedøre. Det skete først i 1972.

Avedøre Holme skal ses i sammenhæng med den nærliggende Avedøre Stationsby, hvor det var meningen, at arbejdskraften skulle bo. En højbane, som aldrig blev til noget, skulle have bragt arbejderne frem og tilbage mellem hjem og arbejde.

Avedøre Holmes byplan

Mellem Kalvebodbroens bropiller skimtes det iøjnefaldende kraftværk Avedøreværket. En mangel på industrigrunde i hovedstadsområdet betød, at Avedøre Holme blev inddæmmet og afvandet i 1960’erne.

.

Byplanen til Avedøre Holme er tegnet af arkitekt- og byplanlæggerfirmaet Dybbro og Haastrup. Planen definerer et retlinet vejnet og kendetegnes ved, at funktionalitet er styrende for udvikling af både område og matrikler. Mens det meste byggeri på Avedøre Holme er traditionelt og ensartet fabrikselementbyggeri med anonyme bygninger, hvor kun virksomhedsskiltene røber ejerne, er der to bygninger, der for alvor skiller sig ud: Avedøreværket og det store kontorhus Center Syd.

Det visuelt dominerende kraft-varme-anlæg Avedøreværket, der er tegnet af Tegnestuen Bjarrum og Hauxner, vandt i 1991 European Steel Award for sin arkitektur. Det er bygget på et stort område mod syd, der blev inddæmmet i 1980’erne. Her placerede kommunen værket sammen med en genbrugsplads og et rensningsanlæg, hvilket ikke bidrog til at forbedre områdets image, men til gengæld skabte det aktivitet.

Center Syd blev opført som portal til Avedøre Holme af den dengang kendte byggematador Bøje Nielsen. Det 334 m lange kontorhus var ved sin indvielse Danmarks største. Avedøre Havnevej er ført igennem kontorhuset, der i dag hedder Copenhagen Business Park. Planerne var store, for kontorhuset skulle rumme både kontorer, butikker og restauranter mv. Men realiteterne blev, at store dele af huset kom til at stå tomme; derfor måtte Kreditforeningen Danmark overtage ejendommen ved en tvangsauktion i 1982. Siden 2016 har huset været ejet af det svenske ejendomsselskab Niam, og det huser nu omkring 50 virksomheder, herunder Forsikringsselskabet IF og Santander Bank i Danmark, som er Avedøre Holmes største lejere.

Blandt landets største erhvervsområder

Fremstilling af lakrids hos Lakrids by Bülow på Sydholmen i erhvervsområdet Avedøre Holme.

.

I dag er Avedøre Holme et af landets største samlede erhvervsområder med ca. 375 virksomheder og ca. 9.000 arbejdspladser. Der er ikke mange industrivirksomheder, til gengæld er andre brancher rykket ind. Erhvervslivet på Avedøre Holme domineres således af lager-, transport- og logistikvirksomheder samt engros- og håndværksvirksomheder. Blandt de større virksomheder er en brødfabrik ejet af Lantmännen Schulstad A/S, store afdelinger af entreprenørvirksomhederne Per Aarsleff A/S og Kemp & Lauritzen A/S samt speditørerne Schenker A/S og DACHSER Denmark A/S. Desuden rummer det bl.a. store garageanlæg til busser, en genbrugsplads og store vindmøller.

Ambitionerne for fremtiden er ikke små. I januar 2019 lancerede Hvidovre Kommune og regeringen en vision om et nyt inddæmmet erhvervsareal med tilhørende grønne områder placeret på ni nye holme i forlængelse af Avedøre Holme. Holmene skal ifølge visionen stå færdige i 2040 og samlet omfatte 3,1 km2.

Videre læsning

Læs mere om Industrien i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked