Avedøresletten er et ca. 100 ha stort åbent område øst for Vestvolden og Brøndby Kommune. Området indgår i Den Grønne Kile, som i Hvidovre Kommune afgrænses af Holbækmotorvejen i nord og Avedøre Tværvej i syd. Sletten er en del af Avedørelejrens tidligere øvelsesterræn og blev opkøbt af Hvidovre Kommune i 1999. Siden er Avedøresletten overdraget til Naturstyrelsen, der står for naturplejen af området. Lige vest for Filmbyen på den sydøstlige del af Avedøresletten ligger også Quark, som er Hvidovre Kommunes naturcenter.

Størstedelen af Avedøresletten består af åbne, tørre græsarealer, der afgræsses af får og kvæg. Det åbne landskab brydes hist og her af poppelhegn og et fremvoksende krat- og skovareal op mod Avedøre Stadion. Plantelivet er typisk for tørre områder i det åbne land og omfatter enkelte usædvanlige arter som storblomstret kodriver og blodkløver.

I 2001 anlagde det daværende Københavns Amt to lavvandede vandhuller på Avedøresletten. Vandhullerne er ynglelokalitet for skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. Især det nordligste af vandhullerne har et rigt planteliv, der tæller arter som bred og smalbladet dunhammer, alm. sumpstrå, svømmende vandaks, alm. vandranunkel og lodden dueurt.

Mange fuglearter trives i det åbne slettelandskab, og sammen med Vestvolden mod vest er der registreret ca. 140 forskellige fuglearter i området. Ynglefuglene tæller bl.a. stillids, sanglærke, gærdesmutte, halemejse og spætmejse. I 2012 ynglede desuden den sjældne buskrørsanger for første gang i Danmark på kanten af Avedøresletten op mod Vestvolden.

Den vestlige del af Avedøresletten indgår i fredningen af Vestvolden.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land