I en tilnærmet hesteskoform snor Egholm sig ud i Lillebælt fra Bågøs nordvestlige hjørne. Den op til 150 m brede og knap 1,5 km lange halvø er dannet siden sidste istid af strandvolde og krumodder. Der er afsnøret flere små strandsøer, der ligger omkranset af lav strandeng med forskellige græsser, alm. salturt, strandasters og gåsefod. Tidligere var Egholm sin egen ø, men med tiden er den vokset sammen med Sommerodde og Bågø.
.

Bågø er en 623 ha stor ø i Lillebælt nordvest for Assens, hvortil der er fast færgeforbindelse fra Bågø Havn i øens sydvestlige hjørne. I 2020 havde Bågø beskedne 29 indbyggere, som overvejende boede i Bågø By midt på øen.

Da størstedelen af øen ligger mindre end 5 m over havet, er der opført diger, som giver en delvis beskyttelse mod oversvømmelse. Mod nord har oddevækst næsten afsnøret Noret fra havet, hvilket også er tilfældet mod nordvest, hvor Sommerodde har afsnøret en strandsø. Der er brede sandstrande på Sommerodde, som mod nordvest er vokset sammen med Egholms sydøstlige odde. Vestkysten er derimod en udligningskyst, hvor oddedannelser har afsnøret Vestermose fra havet. Også på sydkysten, vest for Fiskerhusene, er der kystudligning, ligesom man her finder den afsnørede strandsø Ferskesø. Østkysten kantes af lave kystklinter, og længst mod nordøst er to vinkelforlande. Hele vejen rundt om øen består det indre strandplan af sandbund med revler, og der er flere gode badestrande.

Selv om en betydelig del af Bågø er opdyrket, har naturarealerne fået ganske megen plads. Strandengsarealer findes bl.a. på Egholm, omkring Noret, ved Mellemmose Hage, i Vestermose og ved Ferskesø. I Nymose syd for Bågø By findes øens eneste mosearealer, om end størstedelen efterhånden fremstår som elle- og askeskov. Overdrev kanter en stor del af øens østkyst, men findes også som et lille, fåregræsset areal ved Prinsehøj.

Fuglelivet er rigt, og på hele Bågø er der iagttaget ca. 135 forskellige arter. Egholm, Vestermose og Gammelmose husede tidligere så store hættemågekolonier, at man i sæsonen hver anden dag kunne samle ca. 3.000 mågeæg. De mange æg blev solgt til Tyskland og lavet til æggepulver. Hættemågen blev fredet i 1994, og indsamlingen er for længst ophørt. På trods af en betydelig tilbagegang har Bågø stadig en stor hættemågebestand, som i 2003 omfattede 2.050 ynglepar. Blandt øens mange andre fugle kan nævnes grågås, ederfugl, lille præstekrave, klyde, gul vipstjert, havørn, fiskeørn, blå kærhøg og lærkefalk. På østkysten udnytter digesvaler desuden de lave klinter til at udgrave deres redehuller.

Hele Bågø er en del af habitatområdet Lillebælt, mens bl.a. Egholm, Noret, Vestermose, Nymose, Gammelmose og Ferskesø indgår i fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet af samme navn.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster