Stor kærguldsmed er let at kende på den citrongule plet på det 7. bagkropsled. I juni og juli er den sjældne guldsmed på vingerne i bl.a. Børstingerød Mose.
.

Den ca. 50 ha store Børstingerød Mose nordvest for Lillerød udgør et varieret landskab af vandfyldte og tilgroede tørvegrave, moser, fattigkær og skov omgivet af blomsterrige høslæt- og græsningsenge. Siden 1985 har Allerød Kommune plejet de kalkrige enge syd og øst for mosen med høslæt, så de har udviklet et rigt planteliv med bl.a. alm. knopurt, vild hør, djævelsbid, trævlekrone, hjertegræs, flad- og hulkravet kodriver, seline og angelik samt orkideerne majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Derudover huser engene over 20 forskellige arter af star, heriblandt de sjældne loppestar og gul star.

Mosens ynglefugle omfatter især spurvefugle som gøg, rødstjert, nattergal, rørsanger, sumpmejse og halemejse. Også vandfugle som grågås, hvinand og blishøne hører til blandt ynglefuglene, mens hvepsevåger, som formentlig yngler i den nærliggende Brødeskov, benytter mosen som fourageringsområde. Ellers er Børstingerød Mose kendt for sit rige insektliv, der tæller en række arter, som er i tilbagegang eller helt mangler på det øvrige Sjælland. Det gælder bl.a. guldsmede som plettet smaragdlibel og stor kærguldsmed samt dagsommerfuglene engperlemorsommerfugl og mørk pletvinge.

Af hensyn til både de store naturværdier og områdets betydning for friluftslivet blev Børstingerød Mose fredet i 1977.

Solen spejler sig i et vandfyldt tørveskær på en klar forårsdag i Børstingerød Mose. Tidligere blev der gravet store mængder tørv i mosen, hvor gårdene ejede hver deres lange, smalle tørvelodder. Tørvegravningen var omfattende, men ophørte i 1940’erne. Selv om de gamle tørveskær i dag er ved at gro til, udgør de stadig en markant del af mosen, hvor de bl.a. fungerer som ynglested for mange guldsmede- og paddearter.

.

En forsvunden dagsommerfugl vender tilbage

I dag kan mørk pletvinge igen opleves i Børstingerød Mose, hvor den flyver fra midt i juni til først i juli. De danske pletvinger ligner hinanden meget, og mørk pletvinge er især vanskelig at skelne fra brun pletvinge, som dog ikke er set på Sjælland siden 1987. Engperlemorsommerfugl, som flyver sammen med mørk pletvinge i Børstingerød Mose, ligner også lidt, men kan bl.a. kendes på sin lyst rødbrune overside.

.

Tidligere fandtes dagsommerfuglen mørk pletvinge spredt på Sjælland samt enkelte steder på Fyn, Bornholm og i det østlige Jylland. Op gennem 1900-tallet oplevede sommerfuglen dog en voldsom tilbagegang. Den overlevede længst i Nordsjælland, hvor den sidst blev set i Sortemose ved Farum Sø og i et rigkær ved Bastrup Sø i 1982.

Efter 31 års fravær vendte mørk pletvinge tilbage til Danmark, da 10 hunner fra Skåne blev udsat i Børstingerød Mose d. 20. juni 2013. Mange års naturpleje havde formået at skabe et varieret planteliv, der bl.a. omfattede krybende og tvebo baldrian, som sommerfuglens larver lever på. Det blev derfor vurderet, at mørk pletvinge ville kunne trives i mosen.

Udsætningen er lykkedes, og mørk pletvinge har i dag en mindre bestand i Børstingerød Mose. Dens fortsatte tilstedeværelse er dog afhængig af, at naturplejen med høslæt fortsættes, så baldrianplanterne ikke bliver overgroet af græsser.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land