Den nordlige, lavvandede del af Nissum Fjord kaldet Bøvling Fjord adskilles fra Vesterhavet af den knap 8 km lange Bøvling Klit, som udgør den nordlige halvdel af Thorsmindetangerne. På vestsiden af tangen ligger en smal strand foran et højt, befæstet klitdige. Landskabet på østsiden af tangen består derimod af flade, vidtstrakte strandenge.

På strandengene vokser bl.a. slangetunge, majgøgeurt, purpurgøgeurt, smalbladet kæruld, harril, firkløft og strandasters samt trævlekrone, der om sommeren næsten kan farve de kystnære områder helt lyserøde.

Tangen har et rigt fugleliv. Således yngler gråand, gravand, grågås, strandskade, klyde, stor præstekrave, vibe, alm. ryle, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe og rødben på strandengene. Derudover fungerer engene som rasteplads for en række forskellige ande- og vadefugle. Også lysbuget knortegås fouragerer på engene sammen med flokke af bramgæs, grågæs og kortnæbbede gæs.

Bøvling Klit øst for landevejen blev fredet i 1984, og indgår foruden Nissum Fjord Vildtreservat også i et stort habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde, der omfatter hele Nissum Fjord. På Bøvling Klit ejer Fugleværnsfonden desuden et 7,3 ha stort fuglereservat.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster