Baldersbæk Plantage i Billund Kommunes sydvestlige hjørne er et typisk eksempel på en københavnerplantage (plantager opkaldt efter de københavnske rigmænd, som opkøbte hedearealer og lod dem tilplante). Anlæggelsen blev påbegyndt i 1891 af grosserer Holger Petersen, som i 1910 desuden opførte landstedet Villa Baldersbæk med tilhørende haveanlæg. Selv om næsten hele Baldersbæk Plantage i dag ligger i Billund Kommune, ligger Villa Baldersbæk sammen med den allersydligste del af plantagen lige på den anden side af grænsen til Vejen Kommune.

Den 472 ha store plantage udgøres af ca. 68 % nåletræ og 9 % løvtræ, mens ca. 22 % er åbne naturarealer. I nord afgrænses plantagen af Ansager Å og i sydvest af Holme Å, der på denne strækning løber gennem et gammelt egekrat og kantes af afgræssede hedemoser og enge.

På skovens morbund vokser bl.a. bølget bunke, hedelyng, revling og skovstjerne. Den største mangfoldighed findes dog på de lysåbne hede- og mosearealer, hvor skovbundens planteliv suppleres af blåtop, lysesiv, smalbladet kæruld og tuekæruld, tyttebær, mosebølle, klokkelyng og tormentil. I hedemoserne, især langs Holme Å, findes desuden en række mere eller mindre sjældne arter som klokkeensian, benbræk, slank og liden blærerod samt rundbladet soldug.

Det er også i de åbne områder, man finder områdets rigeste insektliv. I mosernes vandhuller yngler sjældne guldsmede som lille blåpil og grøn kobbervandnymfe, mens dagsommerfugle som okkergul pletvinge, isblåfugl og moseperlemorsommerfugl flyver over hede- og mosearealerne.

Der er iagttaget lidt over 100 forskellige fuglearter i plantagen, heriblandt grønspætte, natugle og natravn. Spor efter bævere kan bl.a. ses langs Holme Å, og i hele området optræder krondyr i en så stor bestand, at de gennem deres græsning kan bidrage til at holde ny træopvækst nede på plantagens åbne arealer.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove