Geologisk tidslinje for Ballerup Kommune.

.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Ballerup Kommune. Meget af kommunen er dækket af et kuperet dødislandskab, der blev dannet af efterladt is fra de store gletsjere, da de smeltede tilbage under sidste istid. I den sydlige del af kommunen findes et mere jævnt landskab med bundmoræne, der blev afsat nede under gletsjerne. Derudover gennemskæres kommunen af tunneldale, der blev dannet under isen, og af erosionsdale, som er skabt af strømmende smeltevand foran isen.
.
Vingehuset fra 1990 ved Teglværkssøen i Egebjerg.
.

Da Ballerup Kommune ligesom de fleste andre steder på Københavns vestegn i høj grad er bebygget, bemærker man knap nok naturlandskabet. Konturerne af det oprindelige istidslandskab kan dog stadig opleves enkelte steder, bl.a. i kommunens parker og grønne kiler.

I den sydlige del af kommunen findes et jævnt, bølget-bakket landskab med morænebakker, der kulminerer i 30‑35 m.o.h. Det ses bl.a. vest for Harrestrupvej, hvor landskabet er åbent og ubebygget. Dette landskab er dannet inde under isen som et såkaldt bundmorænelandskab. Lavningerne gennemstrømmes af Ballerup Å, Risby Å og længst mod øst af Sømose Å, som danner skel til Herlev Kommune. Fra det jævne bakkeland falder terrænet gradvis mod syd ned til Harrestrup Mose, Harrestrup Ådal og Bymose Rende på grænsen til Albertslund og Glostrup Kommuner.

Landskabet skifter karakter i den nordlige del af kommunen og bliver til et ujævnt, småkuperet morænelandskab, der sydøst for Måløv kulminerer i Østerhøj i 49 m.o.h. Dette landskab er et dødislandskab med talrige lavninger med småsøer og vandhuller. Dødislandskabet træder særlig tydeligt frem mellem Måløv og Ballerup og omkring Kildesvinget syd for Jonstrup Vang. Det blev dannet, inden Bælthavisen slap sit tag i kommunen for 17.000 år siden. Da den bagvedliggende is pressede på, opstod der vældige brud i isen ude nær randen. Langs de mange brudflader blev jordmasser fra underlaget trukket op til isoverfladen, hvor de smeltede frem. Efterhånden blev jorddækket så tykt, at det hæmmede smeltningen af den underliggende is, så der opstod vidtstrakte områder med stilleliggende dødis. I takt med at den begravede dødis smeltede, kom jorddækket gentagne gange i skred, hvilket skabte det særprægede bakkeland, som i dag kendetegner den nordlige del af Ballerup Kommune. Inden dødisen helt forsvandt, løb smeltevand ud i en sø omgivet af dødis. Her aflejrede det fint, stenfrit issøler, der siden blev gravet og udnyttet i det nu nedlagte Egebjerg Teglværk ved Skovvej. Den tidligere teglværksgrav huser nu Teglværkssøen, der er omgivet af en lille park.

Vest for Måløv ændrer landskabet sig igen, og det småbakkede landskab afløses af jævne morænebakker. De ligger i 30‑40 m.o.h. og kulminerer mellem Sørup og Måløv i Hyldhøj i 42 m.o.h. Selv om landskabet er jævnt, opleves det som stærkt bakket, fordi det er gennemsat og afgrænset af dybt nedskårne dale. Knardrupvej krydser den nordlige dal på grænsen til Egedal Kommune, mens Måløv Bymidte ligger i en blind sidedal.

Fletværket af de nedskårne dale, som i dag gennemfurer istidslandskabet i den nordlige del af Ballerup Kommune, er formentlig dannet ad flere omgange. Nogle af dalene er udformet af strømmende smeltevand under den dødis, som for ca. 19.000 år siden blev efterladt foran den vigende Nordøstis. Andre steder er smeltevandet løbet i tunneler under den efterfølgende Bælthavis, som for 18.000‑17.000 år siden bevægede sig gennem Østersølavningen fra sydøst og dækkede hele kommunen. På sin vej lagde den et tæppe af moræneler ud over det landskab, som Nordøstisen havde efterladt.

Overordnet set ligger Ballerup Kommune derfor på grænsen mellem to vidt forskellige landskabstyper. Mod nord findes et stærkt furet bakkeland med et fletværk af dybe dale med søer, moser og enge, mens landskabet mod syd består af et jævnt, bølgetbakket moræneland, som i trekantområdet Heden mellem København, Roskilde og Køge fremstår som en egentlig moræneslette.

Overalt i kommunen hviler istidslagene på kalk fra Danien. Omkring Ballerup har isens slid formet kalkens overflade som en jævn bakke.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber