Ved Flovt Sande har løbet sin udmunding, og i store slyng og krumninger løber vandet over den smalle sandstrand og videre ud i Lillebælt. I dag er Løbet Bankel Nors eneste forbindelse til havet. Den vekslende vandstand i Lillebælt betyder dog, at strømretningen i løbet hurtigt kan vende, så salt havvand føres ind til Bankel Nor, der derved bliver en brakvandssø.
.

Bankel Nor er en 230 ha stor strandsø, som ligger ud mod Lillebælt ca. 12 km sydøst for Haderslev. Oprindelig var søen en havbugt, som blev afsnøret fra Lillebælt af strandvolde. Den har dog stadig forbindelse til Lillebælt via et 2 km langt udløb, kaldet Løbet.

På østsiden af Bankel Nor ud mod Lillebælt og op langs Løbet til Flovt Sande ligger det store strandengsområde Nørremaj med loer, pander og småsøer. På søens vestside afløses strandengene af ferske enge, og på sydsiden findes endda et smalt bælte med moser.

I vandhullerne på strandengene yngler den forholdsvis sjældne strandtudse, hvis snerrende kvækken kan høres i skumringen og om natten i maj og lidt ind i juni. Den lille, tætbyggede tudse bliver 4‑8 cm lang og kan som regel kendes fra andre tudser på sin gule eller hvide stribe ned langs midten af ryggen.

Ellers er Bankel Nor især kendt for sit rige fugleliv, og ved søen samt på Nørremaj og Flovt Sande er der iagttaget ca. 160 forskellige fuglearter. Ynglefuglene omfatter bl.a. grågås, toppet skallesluger, havterne og vibe samt havørnen, som siden midten af 1990’erne har ynglet tæt ved søen. I august-september lægger fiskeørnen ofte vejen forbi området, og om efteråret kan bl.a. troldand, hvinand, taffeland og pibeand raste talrigt på søen, mens store flokke af vadefugle, fx hjejler, ses på strandengene. Mange af andefuglene overvintrer også på søen, hvor de får selskab af knopsvaner og sangsvaner.

Af hensyn til fuglelivet er Nørremaj og Flovt Sande mellem Bankel Nor og Lillebælt udlagt som vildtreservat, hvilket betyder, at der er adgangsforbud i fuglenes yngletid fra d. 16. marts til d. 15. juli. Derudover indgår Bankel Nor i habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Lillebælt.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande