Ved træbroen, som går over den nordøstlige del af Bastemose, spejler skyerne sig i den blanke vandoverflade, der hist og her gennembrydes af planten krebseklos spidse blade. Tidligere har lindetræer formentlig vokset talrigt omkring mosen, som netop har sit navn efter den lindebast, der blev udvundet fra træerne og forarbejdet til reb.
.

Lige syd for Segenvej i det bornholmske skovområde Almindingen ligger det mere eller mindre åbne sø- og moseområde Bastemose. Området domineres af en lavvandet, op til 1 m dyb sø, som er under kraftig tilgroning. Vandfladen udgør ca. 12 ha og brydes af øer af hængesæk, som i takt med deres vækst ud i søen gradvis dækkes af tilgroningsskov. I 1973 blev dele af mosen oprenset, og en træbro etableret, så besøgende kunne krydse den dengang åbne vandflade.

Tagrør danner en tæt rørskov, der sammen med hængesækken, krat af pil og birk samt flydebladsplanter som hvid åkande, krebseklo og frøbid skjuler meget af den åbne vandflade. Plantelivet er varieret og tæller, ud over de nævnte arter, også hvas avneknippe, flere arter af kæruld, tvebo baldrian, engtroldurt, kærsvovlrod, mosevintergrøn, alm. blærerod, sumphullæbe og majgøgeurt.

I den nordlige ende af mosen kan man på lune juninætter opleve sankthansorme lyse langs stierne, og på de våde engdrag er der en voksende bestand af engperlemorsommerfugl. Lægeigle samt bred vandkalv og lys skivevandkalv har et af deres få danske levesteder i mosen, der også er ynglested for sjældne guldsmede som huevandnymfe og grøn mosaikguldsmed. Fuglelivet er rigt, og ynglefuglene tæller både trane, rørdrum, rørhøg, halemejse, sortmejse og skægmejse. I maj gæstes mosen jævnligt af trækkende aftenfalke, der jager over mosen. Det samme gør lærkefalke i både maj-juni og august-september.

Bastemose er ikke fredet, men indgår i det habitat- og fuglebeskyttelsesområde, der omfatter Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande