Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Kalundborg Kommune, Region Sjælland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Færgen til Nekselø afgår fra Havnsø, og sejlturen tager 20 minutter. Færgen sejler året rundt med 2-4 afgange om dagen. Der er 17 fastboende på øen i 2021, så en stor del af sommertrafikken trækkes af turister. Fra Havnsø afgår også færger til Sejerø.
.

Efter årtiers jævn vækst har kommunens befolkningstal siden slutningen af 00’erne været svagt stagnerende. Boligpriserne er væsentlig lavere end på landsplan.

Befolkningsudviklingen

I det område, der i dag udgør Kalundborg Kommune, var væksten i befolkningstallet i perioden fra 1970 til slutningen af 2010’erne stort set som i hele landet. Derefter har kurven været nedadgående, mens der har været fortsat vækst i Region Sjælland og i hele landet. I Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 regnes der med et svagt fald fra 48.436 indbyggere i 2020 til 47.677 i 2045.

Den indenlandske nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i 2010’erne i gennemsnit på 77 om året. I samme tiår var den årlige nettoindvandring, der omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere, på i gennemsnit 130 personer. Kommunen har i 2010’erne haft et årligt fødselsunderskud (flere døde end fødte) på i gennemsnit 133. Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15-49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2019 1.799 og dermed højere end i hele landet (1.699). Samme år var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 27,8, hvilket var 1,6 år lavere end i landet som helhed. Førstegangsfædrene var ca. to år ældre.

I 2020 var knap en fjerdedel af befolkningen over 65 år, mod en femtedel i hele landet. Ifølge fremskrivningen vil andelen af ældre i 2045 være steget mere i kommunen (til 32 %) end i hele landet (til 25 %).

Ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antal 15-64-årige) beregnes for kommunen at vokse fra 40 % i 2020 til 61 % i 2045.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

De fleste boliger i Kalundborg Kommune er private ejerboliger, nemlig hele 72 % mod 58 % på landsplan. Omvendt findes her kun 16 % almene boliger mod 21 % på landsplan. Forekomsten af fritidsboliger er betydelig større end på landsplan – de udgør en fjerdedel af den samlede boligmasse mod kun 8 % af den samlede danske boligmasse. Fritidsboligerne befinder sig for størstedelens vedkommende langs kysten, hvor især Røsnæs er et yndet sommerhusområde.

Andelen af parcel-/stuehuse er noget større end på landsplan, 48 % mod 40 %.

En stor del af boligerne i kommunen er mere end 100 år gamle: 27 % er opført før 1920, hvilket kun gælder 18 % på landsplan. Især er forekomsten af boliger fra 1910-19 stor. De fleste af disse er større villaer i landlige omgivelser, ligesom Kalundborg rummer en del små byhuse fra denne periode.

Boligpriserne er forholdsvis lave, idet et gennemsnitligt parcel-/rækkehus i 2020 kunne erhverves for 8.600 kr. pr. m2, mens det gennemsnitlige niveau på landsplan var knap 14.600 kr. pr. m2.

Indvandring

I 1980 var 1,3 % af befolkningen i kommunen indvandrere eller efterkommere, hvilket var lavere end i både regionen (1,9 %) og hele landet (3 %). I 2020 udgjorde andelen 7,7 % og var dermed stadig lavere end i både regionen (10,0 %) og hele landet (13,9 %).

Af indvandrerne i kommunen i 2020 var knap to tredjedele fra ikke-vestlige lande, svarende til 1.836 indbyggere. Langt den største gruppe var kommet fra Syrien (24 %). Hertil var der 6 % fra hvert af landene Libanon, Somalia og Thailand.

Af de 988 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var de største grupper fra Polen (20 %), Tyskland (11 %), Rumænien (9 %) og Norge (8 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kalundborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger