Den jødiske begravelsesplads i Fredericia vidner om jødernes tilstedeværelse her siden 1600-tallet. Gravene må ikke sløjfes og står tilbage som historiske monumenter over en religiøs kultur, der nu er forsvundet.
.
Havearkitekten G.N. Brandt anlagde i 1920’erne skovafdelingen på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte, hvor den plejede natur i vidt omfang får lov til at råde. Denne kirkegårdstype passer til moderne mennesker, for hvem et anlagt gravsted ikke siger så meget.
.

Kirkegården er et sted, hvor de historiske, sociale, religiøse og demografiske ændringer viser sig meget tydeligt. Landsbykirkegården ændrede sig i løbet af 1900-tallet fra ret tilfældige strukturer til en stram regulering med enkelt- eller familiegravsteder, der var udparcelleret og omgivet af buksbomhække. Sognets rigeste og mest betydningsfulde døde fandt deres hvilested nær ved kirkebygningen og dens indgang. Her opretholdtes en social orden og stratigrafi gennem anførelse af titler og de dødes betydning for samfundet. Jævne mennesker gravsattes mere beskedent og måske endda på den skyggefulde nordside af kirken. De levendes samfund afspejledes i dødens have.

Byernes kirkegårde svarede oftest til landsbykirkegårdene, men med Begravelsesloven af 1907 blev det muligt for kommunerne at anlægge kirkegårde, der således ikke var folkekirkens og derfor heller ikke kunne have kristelige symboler og indskrifter på portaler og kapeller. I byerne var det almindeligt, at kirkerne havde assistenskirkegårde, enten for de særlige professionsgrupper, der knyttedes til københavnske kirker som Holmens og Garnisons Kirkegårde eller almenkirkegårde uden for byerne, der kunne rumme særlige naturmæssige kvaliteter. På flere af disse kirkegårde opstod særlige rum, der blev foretrukket af bestemte etniske grupper, foreninger, religiøse samfund og politiske grupperinger. De nye jødiske begravelsespladser inkorporeredes som særlige rum i almenkirkegårdene. I København hviler socialdemokratiske politikere i det samme område på Vestre Kirkegård, i folkemunde benævnt Det Røde Hav. I forbindelse med verdenskrigene ændrede flere kirkegårde karakter, idet de skulle rumme mange simple, ensartede gravminder over ofre for den spanske syge, flygtninge og omkomne soldater i form af næsten militær kolonneopstilling på grønne plæner.

Det har været diskuteret, om afdøde med ikke-kristen tro kan eller skal begraves i særlige afdelinger. Dette spørgsmål ordnes lokalt. I 2006 blev en muslimsk begravelsesplads taget i brug ved Brøndby, finansieret af Dansk Islamisk Begravelsesfond, hvilket er blevet set som et brud på folkekirkens monopollignende stilling inden for begravelses- og kirkegårdsområdet. Bevægelsen af asatroende, Forn Siðr, etablerede i 2009 et ret stort anlæg med stensætninger og runesten på Assistens Kirkegård i Odense. I princippet er alle kirkegårde indviede før ibrugtagning, men netop kun i princippet, da urnekirkegårde ikke nødvendigvis skal indvies, og det betyder, at kirkegårdene ofte råder over ikke-indviet jord, der kan anvendes til flere formål. Denne i religiøs henseende marginale jord kan anvendes til begravelser for mennesker, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at hvile i den fælles indviede jord.

I slutningen af 1800-tallet blev kremering lovliggjort, hvilket ikke blot førte til anlæggelse af krematorier i forbindelse med mange kirkegårde, men også rummede en arkitektonisk opgave med at udforme dem i et tidssvarende formsprog, hvilket til fulde opnåedes med Frits Schlegels kapelkrematorium på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte i 1936 samt med Henning Larsens kapelkrematorium i Roskilde fra 1959. Urnegravsteder krævede mindre plads end kistebegravelserne, og de lagde op til en anden udnyttelse af kirkegården.

Nye kirkegårdstyper

I årene 1926‑36 anlagde havearkitekten G.N. Brandt skovafdelingen på Mariebjerg Kirkegård, et område beplantet med egetræer og afgrænset af høje takshække. I 1932 tegnede Brandt kirkegården i den bøgeskov, der stødte op til Høsterkøb Kirke. Stierne er trådt af gæsterne. Gravmarkeringerne er sten, der stikker op gennem skovbundens vækster. Denne kirkegårdstype blev efterhånden populær, og der er anlagt skovkirkegårde mange steder i landet. Naturkirkegårdene afspejler et moderne natursyn og et syn på døden, der er bestemt af en organisk tankegang. Derudover er de præget af en autenticitet, en måske nostalgisk søgen tilbage til naturen. Dette genfindes i ønsket om askespredning over åbent hav, der ikke efterlader sig nogen landskabelige spor overhovedet. Naturkirkegårde findes nu også i mere følsomme naturtyper som klitlandskabet i Vestjylland, i Lyngvig ved Hvide Sande. Dette natursyn repræsenteres ofte af byboer, mens befolkningen på landet hælder mod den traditionelle, fælles kirkegård, der er erindringssted for landsbyen og egnen.

Den traditionelle kirkegård udfordres af, at urnenedsættelserne nu er fremherskende. Der bliver tomt på kirkegårdene, grave sløjfes og erstattes af meget store græsfelter, mens bevaringsværdige gravsten hensættes i tæt opstillede lapidarier. Dermed opstår et skel mellem de dødes have og de levendes ønske om rekreative områder i byerne. Kirkegårde anses ikke som stille haver, hvor døden respekteres, og sorgen kan få udtryk. Mest eksponeret er Assistens Kirkegård i København, da den på Nørrebro er omkranset af et tæt befolket boligområde. Samtidig rummer den eksempler på den fineste gravskulptur og særlige erindringsrum af national og international betydning. Gennem et stort arbejde har man i København søgt at analysere balancen mellem de religiøse, de kulturelle og de rekreative værdier i kirkegårdene, hvilket beror på bevidstheden om, at kirkegårde stadig udvikles og forandres, at de er en dynamisk del af det sociale, kulturelle og religiøse landskab. Grave i indviet jord har i København måttet vige for metrobyggeriet. I Risskov nedlagdes kirkegården på Psykiatrisk Hospital for at omdannes til villakvarter med attraktiv havudsigt. Det seneste eksempel på omdannelsen af en storbykirkegård til rekreativt område og lokalhistorisk erindringsrum er I.C. Møllerparken i Esbjerg fra 2013.

Krigsgrave står under beskyttelse af de nationer, som de faldne eller døde stammer fra. De kan som nationale monumenter ikke nedlægges. En lignende problematik findes med jødiske gravpladser mange steder i landet, hvor de jødiske samfund for længst er nedlagt. Gravene kan ifølge jødisk tro og skik ikke nedlægges, men der er i dette tilfælde ingen central myndighed til at vedligeholde dem. Det bliver en kommunal opgave.

Spørgsmålet om indviet jord og sakrale områder er blevet aktuelt med muslimske grave, der som de jødiske principielt ikke kan sløjfes. Protestantismen har medført en langsom og sikker afsakralisering af verden i forhold til individets tro. At der ikke er anlagt kirkegårde omkring de moderne kirker, betyder, at kirkebygningerne ikke ligger på indviet jord, hvilket dog ikke virker skræmmende på de fleste danskere. Det gør nedlæggelse af gravsteder heller ikke. Et stykke jord anses ikke for helligt, fordi der engang var en grav, hvor der nu er en parkeringsplads.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om religion og trossamfund