På Rævebjerg i Bjergene strækker to hyldegøgeurter deres rødlilla blomster op over det lave, nedbidte græs. Hyldegøgeurt bestøves af humlebier, som dog ikke får det mindste i belønning for deres arbejde, da blomsterne ikke producerer nektar. Den nærige hyldegøgeurt optræder side om side i både en rød og gul farvevariant, hvilket muligvis forvirrer humlebierne, så de får sværere ved at huske og genkende de nektarløse blomster.
.

Vest for Fårevejle Kirkeby rejser Bjergene sig op over kysten ud mod Nekselø Bugt som et mere eller mindre lysåbent bakkelandskab. Efter danske forhold er området meget kuperet med højdepunkter som Vejrhøj 120 m.o.h., Rævebjerg 75 m.o.h. og Davrehøj 68 m.o.h. Det stejle bakkelandskab har gjort Bjergene vanskelige at opdyrke, og frem til udskiftningen i 1780’erne udnyttede Dragsholm området til græsning, hvilket blev videreført, efter at området i 1820’erne blev udstykket til husmandsparceller. I dag ejer staten ca. 90 ha af Bjergene, mens resten er privatejet.

Den lange græsningskontinuitet har skabt de artsrige overdrev, som i dag dækker størstedelen af det bakkede landskab. Samtidig er flere tidligere landbrugsarealer omlagt til vedvarende græs, så de med tiden kan udvikle sig til overdrev. Plantelivet omfatter en række sjældenheder, ikke mindst hyldegøgeurt, som på Rævebjerg har et af sine få danske voksesteder. Dertil kommer bl.a. alm. månerude, lyngstar, bakkegøgelilje, lav tidsel, knoldet mjødurt, nikkende kobjælde, bakkesoløje og mat potentil.

Også insektlivet er rigt og tæller fx en række dagsommerfugle som dværgblåfugl, rødplettet blåfugl, lille ildfugl og okkergul pletvinge. Rødrygget tornskade, gulspurv, sanglærke og bomlærke yngler i bakkerne, og i sommerhalvåret kan man ofte se markfirben sole sig på de lune skrænter. I 2006 blev 309 ha af Bjergene fredet. Derudover indgår de i habitatområdet Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land