Fra rørskovene ved Bjerre Engsø kan man om foråret høre et 2‑3 sekunder langt »sip sip sip silip«, der gentages med jævne mellemrum. Det er rørspurven, som synger. Rørspurven hører til værlingerne, og med sin sorte hætte og strube samt den hvide halsring og skægstribe er i hvert fald hannen let at genkende, såfremt man kan få øje på den inde mellem de tætte tagrør. I Danmark er rørspurven en almindelig fugl, og ynglebestanden ligger på ca. 50.000 par.
.

Den lavvandede, ca. 20 ha store Bjerre Engsø opstod i forbindelse med et naturgenoprettelsesprojekt 2009‑10, hvor der i lavningen lige syd for Bjerge Skov blev skabt et ca. 87 ha stort eng- og moseområde. Hovedformålet med projektet var årligt at fjerne ca. 20 tons kvælstof fra Skjold Å, der løber gennem området lige syd om søen. Da man frygtede, at vandstanden i søen var for lav til at undgå tilgroning, blev der bortgravet ca. 40.000 m3 jord fra søbunden. Det har givet søen en middeldybde på ca. 55‑80 cm og en størstedybde på 1,5 m.

Fuglene tog hurtigt området til sig, og siden dens opståen er der observeret ca. 160 forskellige fuglearter ved søen. Ynglefuglene omfatter knopsvane, grågås, troldand, gråand, toppet lappedykker, vibe, strandskade, gøg og engpiber. Desuden benytter bl.a. taffeland, troldand, pibeand, gråand og krikand søen som raste- og overvintringsplads.

Området er privatejet, og adgangsforholdene er begrænsede. Søen og dens fugleliv kan dog overskues fra fugletårnet ved parkeringspladsen ud til Bjerre Skovvej i sydkanten af Bjerge Skov.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande