Grusstien snor sig op gennem Kærgård Klitplantage, hvor løvklitterne farves rosa af blomstrende hedelyng. Det kuperede landskab hører til blandt de mere særegne, for under de lyngdækkede klitter gemmer sig et tilsandet krat af op til 8 m lange egetræer, hvis toppe titter lysegrønt op fra sandet. Selvsåede nåletræer og glansbladet hæg truer dog med at overgro det bemærkelsesværdige klitlandskab, og der foretages derfor løbende rydning af ny træopvækst.
.

På den vestlige del af Varde Bakkeø hhv. nord og sydvest for den gendannede Filsø ligger to statsejede klitplantager: Blåbjerg Klitplantage på 1.390 ha og Kærgård Klitplantage på 1.350 ha. Anlæggelsen af de to plantager begyndte i slutningen af 1800-tallet som et led i kampen mod den sandflugt, der siden 1500- og 1600-tallet havde hærget det kystnære område. Området veksler i dag mellem klit, overdrev, hede, krat og skov, og næsten overalt dækkes landskabet af tykke lag af flyvesand.

I løvklitterne sydvest for Blåbjerg og i den nordøstlige del af Kærgård Plantage danner tilsandede ege et lavt krat sammen med bl.a. bævreasp, ene, røn, birk og forskellige nåletræer. Bevoksningerne i resten af plantagerne består hovedsagelig af nåletræ; i Blåbjerg Plantage dominerer sitkagran, mens Kærgård Klitplantage især præges af bjergfyr. Tidligere har man også plantet klitfyr i området, men da den breder sig ud over de åbne områder og truer løvklitterne, afvikler man i dag bevoksningerne med klitfyr i begge plantager.

Plantelivet kendetegnes af bølget bunke samt dværgbuske som hedelyng og revling, men omfatter også sjældenheder som alm. ulvefod, knærod, linnæa, kantet konval og lav skorsoner. Også insektlivet er rigt og tæller flere bemærkelsesværdige arter, heriblandt ensianblåfugl, klitperlemorsommerfugl, kløverkøllesværmer og biulv samt trehornet og glat skarnbasse. Til de mere end 120 forskellige fuglearter, som er iagttaget i de to plantager, hører bl.a. skovsneppe, natravn, hedelærke, rødstjert, sortstrubet bynkefugl, rødrygget tornskade, lille gråsisken og lille korsnæb. Både rådyr og krondyr er almindelige i plantagerne, om end de sky krondyr oftest ses, når de fouragerer på de tilstødende åbne hedearealer.

Ud over fredningen af løvklitterne blev et areal mellem kysten og den nuværende Fidde Sø fredet i 1958. Selv om fredningen bl.a. skulle bremse Grindstedværkets fortsatte udnyttelse af området som giftdepot, fortsatte deponeringen af giftaffald frem til 1972. I dag indgår en del af Blåbjerg Klitplantage desuden i habitatområdet Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, mens dele af Kærgård Klitplantage indgår i både habitatområdet Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage og i fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Filsø.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Varde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove