På en tidlig sommerdag gør farvevajd sig klar til blomstringen, der strækker sig fra juni til juli. Den op til 1,5 m høje plante kan levere et holdbart blåt farvestof til indfarvning af fx garn, og i Danmark har den været kendt som kulturplante siden jernalderen. Da indigo omkring år 1600 blev en almindelig handelsvare, faldt udnyttelsen af farvevajd, og ved indgangen til 1800-tallet var dyrkningen i Danmark stort set ophørt. I dag betragtes farvevajd som en sjældenhed, men i kanten af Boller Nederskov kan man stadig støde på forvildede individer af den gamle farveplante.
.

På sydsiden af Horsens Fjord, lige øst for Horsens, ligger et fragmenteret, statsejet skovområde, der samlet kaldes for Bollerskovene. Det består af Boller Nederskov, Klokkedal Skov, Boller Overskov og Rold Skov, som er adskilt fra hinanden af større og mindre landbrugsarealer.

Med et areal på godt 160 ha er Boller Nederskov den største af de fire. Den langstrakte skov ligger helt ud til Horsens Fjord og er fortrinsvis en løvskov med mange gamle egetræer. Skoven er en gammel herregårdsskov til Boller, som ligger i kanten af skoven i sydvest og i dag er omdannet til eksklusive lejeboliger. I øst gennemskæres skoven af den lille Fiskbæk, kort før den løber ud i Horsens Fjord.

Den smalle Klokkedal Skov ligger på skråningerne i den stejle dal, som gennemløbes af Klokkedal Å. Skoven er løvskov af bøg, ask og ahorn, og langs åen i bunden af dalen findes flere skovmoser. Det kuperede terræn betyder, at produktionen er begrænset til en beskeden plukhugstdrift.

I Boller Overskov lige øst for Horsens kommer friluftslivet i første række. Den ca. 60 ha store løvskov gennemskæres af et velforgrenet stinet, og ca. 3 ha er indhegnet som hundeskov. Midt i skoven ligger det fasaneri, som engang blev drevet af Boller Gods og i dag udlejes som spejderhus til De Grønne Spejdere i Horsens.

Syd for Boller Nederskov ligger den knap 80 ha store Rold Skov, som overvejende er en løvskov af bøg, ahorn og ask, men også rummer nogle få nåletræsbeplantninger. Midt i skoven ligger en skovsø, der er opstået ved en opstemning af Fiskbæk, som gennemløber Rold Skov fra syd til nord.

Skovenes planteliv er varieret og omfatter flere bemærkelsesværdige arter. Eksempelvis er Boller Nederskov voksested for hjertebladet gemserod og kulturplanten farvevajd. I Klokkedal Skov kan man finde skovstorkenæb, jordbærpotentil og tætblomstret hullæbe, mens den forholdsvis sjældne småbladet milturt vokser i Rold Skov. Derudover har skovene bestande af bl.a. husmår, ræv, ilder og rådyr, og i Klokkedal Skov findes flere store grævlingekomplekser. Dertil kommer en mindre bestand af dådyr. Også fuglelivet er rigt, og ynglefuglene tæller bl.a. duehøg og ravn samt nogle få sortkrager, som her danner par med de mere talrige gråkrager.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove