Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
39156
Sted- og lokalitetsnummer
090428-14
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Arreskov hovedgård (Odense). Arreskov gamle voldsted. Voldstedet af det gamle Arreskov, beliggende ved søen syd- øst for den nuværende hovedbygning. Voldstedet består af en firsidet BORGBANKE, hvis østside er 53 m lang, nordsiden 115 m, vestsiden 54 m og sydsiden 105 m lang i basis. I borgban- kens sider er i nyere tid foretaget afgravninger, nemlig: 1) en afgravning af nordøsthjørnet, skærende 9 m ind såvel i nord - som i østsiden;. 2) en 18 m lang indtil 25 m dyb indgravning i østsiden, be- gyndende 7 m fra sydvesthjørnet; 3) en 40 m lang afgravning af nordsiden, begyndende 66 m fra nordøsthjørnet som en 2 m bred afgravning, der 20 m læn- gere vestpå bliver indtil 10 m bred. - Borgbanken hæver sig i østpartiet 5 m over den nedennævn- te, tørre østgrav. Dens overflade falder noget imod vest og er vestligst 2 m høj, dog således, at der lige over vest- skrænten ligger en vold, som yderligere hæver sig 1,5 m. Volden, der er 2 m bred foroven og 19 m lang i retning nord- syd, hæver sig 3,5 m over den nedennævnte vej vest derfor. - I borgbankens overflade, der ved fredlysningen er bevokset med ældre træer, ses enkelte fundamentrester og sten. Øst- ligst derpå, tæt ved forannævnte store indgravning, ligger en nyere, firsidet, af kamp opsat iskælder. LANGS FODEN AF BANKENS ØSTSIDE LIGGER, med længderetning i nord-syd og afbrudt til disse sider i flugt med bankens nord- og sydsider, et vold- og gravsystem, bestående af: 1) EN TØR INDERGRAV, 2 til 3 m bred i bunden; øst for denne 2) EN VOLD, 8 m bred for neden, 1 til 2 m foroven, hævende sig indtil 2,25 m over ovennævnte indergravs bund samt 3 m over nedennævnte ydergravs. Voldens midterste parti er sløjfet, således at der kun er bevaret et 15 m langt stykke i nord og et 16 m langt stykke i syd; øst for denne vold: 3) EN VÅD YDERGRAV, der afskærer voldstedet fra marken øst derfor. Gravens sumpede bund er i syd 6 til 7 m bred, i nord 11 m bred. Gravens østskrænt står stejlt og hæver sig 3 til 4 m. LANGS FODEN AF BORGBANKENS VESTSIDE LIGGER ligeledes et sy- stem af volde og grave, der i nyere tid er gennemskåret af en vej i retning fra vest til øst, nemlig: 1) EN TØR INDERGRAV, 2,50 til 3,0 m bred, strækkende sig i samme længde som borgbankens vestende og nu brugt som vej; vest for graven: 2) EN INDRE VOLD, 7 m bred, strækkende sig indtil 6 m nord for ovennævnte, gennemskærende vej, medens den på en 22 m lang strækning løber langs vejen i sydvest i søkanten; vest for volden: 3) EN GRAVLIGNENDE SÆNKNING, med tør 5 til 6 m bred bund; nord for ovennævnte gennemskærende vej ligger gravbunden 1 m under voldkronen, syd for samme vej indtil 2,50 m under voldkronen; vest for findes: 4) ET NÆRMEST TREKANTET YDERSTE VÆRK (vold), lidt lavere end den indre vold, 5 m bred nord for den gennemskæren- de vej og her strækkende sig indtil 4 m mod nord 10 m bred syd for samme vej og her strækkende sig indtil 6 m syd for vejen. Fredlysningen omfatter det her beskrevne anlæg og et bælte af 1 m's bredde uden om dets ydergrænser til alle sider, dog således at de her nævnte veje vest for borgbanken, ligesom vejen langs dennes nordre fod, er uberørte af fredningen i deres anførte bredde. FREDNINGSBETINGELSER: fredet på almindelige betingelser. Hugst forbeholdes. Beplantning må ikke finde sted uden mu- seets billigelse. De nedennævnte, sløjfede partier kan re- konstrueres under museets vejledning.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorArreskov gl. voldsted forefundet stort set som beskrevet i fredningstekst idet dog følgende bemærkes: På voldstedets vestlige del er plantet bøg (ca 10 år siden) i nogle få rækker. Denne del af forsvarsværket er iøvrigt præget af tæt underskov og krat. De vestlige forværker synes noget decimeret i forhold til det i fredningsteksten beskrevne, vistnok som følge af en udvidelse (for mindst 25 år siden) af kommunevejen. I hvertfald kan alle de her beskrevne forvolde og -grave ikke genfindes i helt det beskrevne omfang. Voldstedet bør evt. opmåles. Ikke fotograferet p.gr.a. umulige oversigtsforhold. Mål rekonstrueret ud fra fredningstekst og derfor omtrentlige. Bør plejes som led i arealfredning (fredningsforslag fremsat 1988) af Arreskov Sø med omgivelser. Iflg. fredningsforslaget vil voldstedet blive omfattet af fredningen. ** Seværdighedsforklaring ** Ved soignering kunne dette i sin størrelse imponerende, men gennem store gamle råstofgravninger sørgeligt deformerede voldsted gøres seværdigt i 2. grad. Der burde dog i så fald gives offentlig adgang (et skilt markerer "adgang forbudt" ved grusvejen n for voldstedet). Bevoksning: 1988: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Dogslører den tætte opvækst oplevelsen af fortidsmindet

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links