Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291732
Sted- og lokalitetsnummer
030504-88
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bisgaard voldsted. Voldstedet består af en nærmest oval banke, hvis topflade måler ca. 17,5 x 11 m. Banken hæver sig ca. 1 m over bunden i den omkringliggende tørre grav. Gravens bredde varierer fra ca. 5 m i øst til ca. 15 m i vest. Fra det sydvestlige hjørne fortsætter graven ca. 50 m mod vest som en græsklædt lavning, der er ca. 0,75 m dyb og ca. 15 m bred. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Det fredede areal, der del- vis er træbevokset, benyttes som have og park, idet dog den sydøstlige del er under landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Pløjning af den del af arealet, som er under landbrugsmæssig dyrkning, må finde sted i sam- me omfang som hidtil, ligesom det fredede areal iøvrigt kan benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må dog kun fin- de sted efter forudgående aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1974
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBisgård Voldsted forefundet som beskrevet. Dog er der i forlængelse af stuehusets Ø-gavl anlagt en ca 20 x 10 m stor, 2 m høj løbegård til hunde (?), bestående af trådhegn på jordgravede stolper. Dette anlæg, hvis SØ-hjørne befinder sig ca. 15 m NV for borgbankens topflade, ligger for en stor dels vedkommende ned over voldgravens yderskråning, j.fr. især foto 9 der dokumenterer dette. Ingen truffet hjemme på gården. Check fredningsgrænser på deklarationsrids. Derefter påtale. Har rekvireret alle deklarationsrids (vedr. Samsø) fra Hørsholm. Intet rids vedr. 2917:32 blandt disse. 25.1.89: Modtager opmålinger (uden fredningsgrænser) fra Hørsholm. 30.1.89: Clemme oplyser at have udarbejdet et rids med fredningsgrænser til KEH. 17.2.89: Påtaleskrivelse afsendt bilagt rids uden fredningsgrænser. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links