det sø-lige hjørne, indgang?
.
oversigt, set fra ØNØ
.
den østlige grøft set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322713
Sted- og lokalitetsnummer
020412-34
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Roskilde købstads markjorder matr.nr. 5a. Voldsted i Boserup skov. Anlægget består af en uregelmæssig firkantet banke, ca. 35 x 35 m omgivet af en indtil 1 m høj randvold med en foran- liggende grav, hvis bredde er ca. 3 m. På syd- og østsiden af anlægget ses endnu spor af en udenfor graven liggende ydre vold, medens denne er vold er forstyrret mod nord ved an- læg af vej. Voldstedet er beplantet med træer. På dette for- tidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan efter afdrift genbeplantes med løvtræer efter forudgående aftale med nationalmuseet og fredningsnævnet. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortidsmin- det undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der mod nord følger den anlagte vejs sydlige kant, medens den mod syd, øst og vest følger gravens ydre kant i en afstand af 4 m.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldsted i Boserup skov. Anlægget består af en uregelmæssig firkantet banke, ca. 35 x 35 m omgivet af en indtil 1 m høj randvold med en foranliggende grav, hvis bredde er ca. 3 m. På syd- og østsiden af anlægget ses endnu spor af en udenfor graven liggende ydre vold, medens denne vold er forstyrret mod nord ved anlæg af en vej. Voldstedet er beplantet med træer. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan efter afdrift genbeplantes med løvtræer efter forudgående aftale med Nationalmuseet og fredningsnævnet. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøDet areal der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der mod nord følger den anlagte vejs sydlige kant, medens den mod syd, øst og vest følger gravens ydre kant i en afstand af 4 m.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted i Boserup Skov.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorvoldsted i Boserup skov. Voldsted, der måler ca 35x35x1 m?, vegetation gør nærmere beskrivelse meget vanskelig. Banken anes bedst fra S, skovsti forløber langs nordsiden. Grøfter forløber mod S og Ø for anlægget. Placeret i ret jævnt terræn ved skråning ned til moseområde mod V, træer hindrer udsyn - ingen synlig fredningssten. (Besigtigelse d. 8/6-1982 ved UFR). Genbesigtigelse d. 4/3-1984. Ved en ny besigtigelse inden løvspring fandt jeg voldstedet SØ for det sted jeg havde været tidligere ( det lå ca 50 m N for det punkt, der er markeret på målebordsblad). Det består af en nærmest 4-kantet banke der måler ca 50x50 m med en midre vold ca 1,5 m høj omgivet af voldgrav (ligner grøft) ca 2 m bred. I SV-siden af voldstedet er der gravet en rende, samme bevoksning og beliggenhed som beskrevet ovenfor. Intet foto. Skovsti mod Ø og tværs over anlægget Ø-V. Det har måske været en senmiddelalderlig befæstet gård? Ny afsætning x med et vist forbehold, da jeg ikke havde kompas med. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links