voldstedet set fra øst
.
bygningerne, på voldstedet
.
den ydre voldgrav, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302240
Sted- og lokalitetsnummer
030403-544
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dragsholm voldsted Voldstedet består af en firesidet borgbanke, som mod syd græn- ser op til den tørlagte Lammefjord, og på de andre sider er om- givet af delvis vandfyldte grave, hvorover der i nord og øst fører dæmninger. Banken hæver sig indtil 9 m over vandspejlet. Til gravens nordvestlige hjørne slutter sig en nu tørlagt spær- regrav, som afskærer et syd for denne og vest for borgbanken liggende voldstykke, der har karakter af et forværk. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven fredede hovedbygning. Voldstedet anvendes som have og gårds- plads, idet dog forværket mod vest er træbevokset. Til anlægget hører også en ca. 75 m nordøst for borgbanken lig- gende delvis vandfyldt ydre voldgrav, som er ca. 130 m lang (øst-vestlig retning), og hvorover der fører en dæmning. Fredningen omfatter borgbbanken med de omgivende grave, samt spærregraven og forværket mod vest. Grænsen for det fredede areal forløber i syd og vest langs den tørlagte fjord, iøvrigt 1 m fra gravens ydre overkanter. Endvidere omfatter fredningen den bevarede del af den ydre voldgrav, og fredningsgrænsen forløber her 1 m fra gravens ydre overkanter. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyg- gelse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen. Arealerne kan anvendes som have og gårdsplads på samme måde som hidtil. En opmåling, hvorpå voldstedets udstrækning er vist og fred- ningsgrænserne angivet, vil senere blive lagt til tinglys- ningsdokumenterne.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. På borgbanken ligger den fredede hovedbygning til Dragsholm. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.. En seværdighed-
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links