9713 nyt formidlingsskilt ved bro. Set fra NØ
.
9734 ydre voldgrav vestdel. Set fra Ø.
.
9730 oversigt voldgrav. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44204
Sted- og lokalitetsnummer
070410-26
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Havn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bedding, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Båd-/skibsværft, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Slotø og Dueholm Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Ruinen Engelsborg. Fredningen omfatter den på ejendommen beliggende ruin af slottet "Engelsborg" med den hidtil udyrkede del af de om- givende dobbelte grave og volde. Ruinerne består af et tårn og resterne af 2 dertil stødende mure, som har strakt sig gennem den indre og ydre vold ud til stranden. Tårnet er 15 fod vidt indvendig med ca. 10 fod tykke mure, der for den sydlige halvdels vedkommende står bevarede i en højde af ca. 16 fod over den nuværende jordlinie. Den ydre murflade er forvitret undtagen på en kort strækning nærmest jorden. I den nuværende jordlinie ses skydeskår tårnet rundt, 7 er synlige. De til tårnet stødende mure har nærmest tårnet en indbyrdes afstand af 6 fod, yderst ved stranden bliver afstanden 60 fod. Murene rager for den største stræknings vedkommende kun lidt frem over jordfladen, dog står mod vest tre og mod øst et betydeligt fremragende parti med åbninger, der viser pladsen for vinduer eller skydeskår. Af de ruinerne omgivende dobbelte grave og volde er den yderste vold og grav meget ukendelig, af den inderste vold er en del tilbage, og voldgraven mod syd og vest er endnu vandfyldt. Grænsen for det fredlyste areal strækker sig langs skråningen af den tårnet omgivende grav og i lige linie fra dennes kant ud til strandkanten henholdsvis i retningerne nord-øst og syd-øst.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Engelsborg" fremtræder stort set som beskrevet i den gamle fredningstext, med betydelige og imponerende rester af centraltårn og beddingens flankemure. Murværket mangler facadesten undtagen (hovedsagelig) på de nederste skifter og i tårnets skydeskår, således at murene stort set fremtræder stærkt forvitrede og delvis tilgroede med urter og småbuske, der har fået fodfæste på murkernernes flader af kamp, tegl og mørtel. Mellem murene - også inde i tårnet - er i løbet af de sidste ca. 10 år groet adskillige op til 3-4 m høje træer (rose, hyld, pære) op, som ikke virker uæstetiske, men som slører indtrykket af anlægget som helhed. Trævækst PÅ murværket må formodes at virke nedbrydende og bør fjernes. Iflg. oplysning fra stedkendte foregår en vis jævn nedbrydning som følge af hærværk forårsaget af besøgende. Dette skulle have bevirket, at fx. tårnruinen er blevet synligt lavere (1-1,5 m) i løbet af de sidste ca. 10 år. Inde i anlægget ses adskillelige fækalier og brugt toiletpapir. Anløbsbroen umiddelbart N for anlægget er blevet udvidet med et lille kajanlæg med tilhørende opfyldning. §53 ? Bør dog næppe påtales. Ved siden af anløbsbroen, på volden, ses en lille bunke frisk henlagt bygningsaffald (lægter, pande- plader), som dog antagelig står for at skulle fjernes. Ved broen kan fartøjer fortøjes. Voldgravsresterne næsten helt udtørret og tilgroet. Afgræsning ville antagelig gavne anlægget som helhed. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig seværdigt på grund af de (trods nedbrydning) særdeles velbevarede ruiner af et enestående anlæg, samt dettes meget smukke beliggenhed. God skiltning med oplysning om anlæggets konstruktion og historik. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1985
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningIstandsættelsesrapport for restaurering af murværk på Engelsborg 1985
1987
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIstandsættelsesrapport for murrestaurering 1987 på Engelsborg ruin på Slotø.
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af murværk.
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaureringsrapport for murværksarbejder på Engelsborg 1989
2001
Museal restaurering - KulturstyrelsenI tårnets første stokværk rekonstrueres bevarede spor af 2 skydeskår mod syd og sydvest efter sikre aftryk af facadesten i murkernen samt knækkede bindere, der sidder in situ i murkernen. Der er kun bevaret spor af det nederste skifte i skydeskårene. Skydeskårsbundene rekon¬strueres efter bevarede spor af maks. højde af bunden. Tårnets høje murkerner mod øst og midt istandsættes og der oplægges offerlag på murkronerne
2002
Museal restaurering - KulturstyrelsenIstandsættelsesarbejder: Tårnets høje murkerne mod sydvest istandsættes og der oplægges offerlag på murkronen. Tårnets udvendige murkerne istandsættes. Revne mellem tårnets udvendige, bevarede facade mod sydvest og murkernen sikres og der udlægges afvisende mørtellag øverst på facadestenene. Murkronen vest for indgangen til tårnet istandsættes.
2003
Museal restaurering - KulturstyrelsenIstandsættelsesarbejder 2003: Tårnets indvendige murkerne og facadesten istandsættes. Tårnets indvendige facademur mellem indgangen og skydeskår I (første skydeskår med urets retning fra indgangen) fremgraves og rekonstrueres med 2-3 skifter i nye munkesten. Skydeskår I istandsættes. Østre facademur mellem østre flankemur og indvendigt tårn (forbi trappen i indgangspartiet) rekonstrueres med 2-4 munkestensskifter. Den søndre mur i trappen istandsættes og murkernen mellem trappen og indvendigt tårn pålægges offerlag. De få bevarede spor af trappen istandsættes. Skydeskår IIX og IX istandsættes murkernen mellem trappen og yderfacaden istandsættes. Den høje murkerne og murkronen på vestre flankemur mellem tårnet og porten istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen. Den høje murkerne og murkronen på østre flankemur mellem tårnet og gennemgangen istandsættes og der pålægges offerlag på murkronen.
2003
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2003 af murværk mm.
2005
Museal restaurering - KulturstyrelsenIstandsættelse af flankemurene
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links