Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231644
Sted- og lokalitetsnummer
141101-61
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Begivenhed, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grevenholm. Voldstedet består af jordvolde, der hæver sig indtil 2 m over det omgivende terræn. Ved det sydvestre hjørne er et 10 m bredt gab. Voldenes forløb ind mod midten af anlægget er uregelmæssigt udtunget. Voldstedet måler i nord- syd ca. 38 m og i øst-vest ca. 45 m. Voldstedet ligger i engen vest for ad- gangsvejen til Kalø, og er bevokset med store gamle egetræer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGreveholmen. Til denne Skandse, der ligger 110 Skridt nordvest for den store steensatte Vej, som fører ud til Kalvø, knytte sig følgende Sagn. Greven lod denne Skandse bygge, og her laa han tilligemed sin hær og spærrede al tilførsel til Kalvø Slot. Da 7 Aar vare tilende, var der stor Hungersnød paa Kalvø, og alle Kreaturerne vare slagtede paa een Ko nær. Denne lod Slotshøvdingen trække tilvands flere Gange hver Morgen, men hver Gang havde den en forskjellig Lød og et forskjelligt Udseende, thi den var stadig forsynet med en ny Hud af den nedslagtede Besætning. Hver Morgen lod han den eneste So, der var tilbage, knibe dygtig to Gange. Dens Skrig bragte Greven paa den Tanke, at man paa Slottet slagtede to Svin hver Dag. En gammel Tiggerkone fra Bjødstrup bragte Greven en heel Deel Nyheder, men af den Beskaffenhed, at han ingen Nytte havde af dem, og Høvdingen paa Slottet havde ingen Skade deraf, da hun var ham hengiven med Liv og Sjæl. Greven troede hende saa godt, at hun var den eneste, der fik Adgang til Slottet. Hun gik nu hver Dag om i Følle, Rønde og andre Byer, hvor hun tiggede en Hoben Mad. Med denne skjult under Skjørterne gik hun hver Dag ud til Slottet, men ved Tilbagekomsten bar hun en Deel af Fødevarerne aabenlyst tilbage. Hun lod nu Greven vide, at saadan en Gave fik hun hver Dag paa Slottet, thi der var man saa godt forsynet, at om Greven enndu laa her i Skandsen i 7 Aar til, saa var han dog Slottets Indtagelse lige nær. Af den Grund hævede han Belejringen og listede sig bort i al Stilhed med sine Folk ved Nattetid.
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod vest desuden et lille brud i volden på et par meters bredde (gammelt og tilgroet). Indenfor voldene sumpet midterområde. Udenfor voldene våde lave, grave på 10-15 m. bredde til alle sider. Gravene er delvist bevokset med siv. Ingen decideret overgang til voldene, men lettest adgang fra vest. På volden mod NØ et par store sten. Bevokset med gamle egetræer. Beliggende i eng.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links