Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38105
Sted- og lokalitetsnummer
200308-41
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bro, Middelalder (dateret 1206 e.Kr. - 1300 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1499 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hussted banke. Hussted banke er en ca. 50 x 80 m stor og indtil 2 m høj oval naturlig banke, orienteret øst-vest, hvorpå der har ligget en gård. Banken, der er græsklædt, er på alle sider omgivet af eng. Fredningsgrænsen går langs bankens fod mod engen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. I forbindelse med anken over fredningen i 1971 har Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning uddybet beskrivelsen af anlægget med at: "- banken under sin græsklædte overflade rummer rester af et gammelt bygningsanlæg. Dette, i forbindelse med bankens form, der tyder på en kunstig tildannelse, og fund af nedrammede egepæle i engen, der omgiver banken, er for rigsantikvaren et klart udtryk for, at der er tale om et middelalderligt voldsted, som kun afviger fra flertallet af vore voldsteder ved at være indrettet op en naturlig - ikke en kunstig - forhøjning i terrænet."

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links