Jerstrup Voldsted, set fra sydøst
.
Jerstrup Voldsted, set fra nordvest
.
Jerstrup Voldsted setf ra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33142
Sted- og lokalitetsnummer
080502-27
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jerstrup voldsted Voldstedet består af en retangulær borgbanke, der måler ca. 95 x 40 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Den vestre halvdel af banken er i niveau med det omgivende terræn, medens den østre halvdel, hvor den i henhold til bygningsfrednigsloven i kl.B fredede hovedbygning ligger, er noget højere. Banken om- gives af en vandfyldt voldgrav. Over den nordre grav fører en kampestensbro, og over den søndre grav går en smal dæmning. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant. De eksisterende bygninger samt dæmningen over den søndre grav be- røres ikke af denne fredning, hvorimod kampestensbroen over den nordre grav er omfattet af fredningen. Fredet er endvidere den ydre tørre voldgrav, der i ca. 50 m afstand i syd og øst forlø- ber parallelt med den indre voldgrav, idet fredningsgrænsen her går langs gravens øvre kanter. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på borgbanken må kun fin- de sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have og park i samme ud- strækning som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJerstrup voldsted. Består som nævnt i fredningen, af en rektangulær banke 95x40 m, omgivet af en indtil ca. 15 m bred voldgrav der er vandfyldt. En kampestensbro fører over til holmens nordøstlige del, hvor hovedbygningerne ligger. Den vestlige del af holmen er så lavt liggende, at den dags dato var delvis oversvømmet. Voldgraven fortsætter fra det nordvestlige hjørne, imod nord over i en kanal. Ligeledes fortsætter voldgraven i det sydvestlige hjørne i sydlig retning, i en kanal. Hele anlægget bar præg af begyndende forfald, og trænger til pleje og vedligeholdelse. Det var omgivet af højt krat og træer, der visse steder trykkede på stenlægningerne omkring voldgravnes kanter. Ejeren var indforstået med at indgå i en eventuel plejeordning. Se skitse. Mål: Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1992
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1992
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1992
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1992
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Planlagt byggeri/anlæg - Odense Bys MuseerBygherre er af Kulturarvsstyrelse blevet pålagt at jordarbejde på voldstedet i forbindelse med etrablering af kloak skal ske i samarbejde med Odense Bys Museer. Der fremsendes budget for forundersøgelse til godkendelse.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerKulturarvsstyrelsen har givet dispensation til oprensning af voldgraven. Odense Bys Museer ønsker at foretage en overvågning/besigtigelse af dette arbejde.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links