den sydlige vold
.
cirkelvolden og den ydre vold i nordøst
.
den ydre vold i nord
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381722
Sted- og lokalitetsnummer
090603-70
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Magelund voldsted Voldstedet består af en nærmest femsidet borgbanke, ca. 110 x 110 m, der mod øst og syd er beskyttet af et system af dobbel- te volde og tørre grave. Mod vest og nord, hvor banken er stej- lest, er et system af afsatser begyndende ved hjørnerne i syd- vest og nordøst og endende ved femkantens nordligste hjørne. Syd for borgbanken er et forplateau, der måler ca. 90 x 60 m, og som mod øst er beskyttet af en lav vold med foranliggende ydre voldgrav. Størstedelen af voldstedet er beplantet. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også grænsen for det fredede areal er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoks- ning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1957
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet svarende til beskrivelse på "blå kort", idet det tilføjes: - at borgbanken synes omgivet af en 1-3 m. høj randvold, - at voldgraven i S er ca. 5 m. dyb, - at der flere steder på borgbanken forekommer stenkoncentrationer, antagelig fra kampestensfundamenter ell. lign., samt at voldstedet er næsten fuldstændig uoverskueligt og tildels uigennemtrængeligt på grund af den tætte, gamle beplantning, som ubetinget bør fjernes (6-8 m. høje grantræer), hvorved det meget markante voldsted ville blive til en (mindst) to-stjernet seværdighed. S for selve voldstedet, umiddelbart V for "Hylden Bro" konstateredes en ca. 60 m. lang kunstig dæmning, forløbende NNØ/SSV, spændende tværs over den slugt, hvori "Gammelbæk" løber. Denne slugt forgrener sig mod NV og N helt op og i N rundt om voldstedet. Der er næppe tvivl om, at dæmningen er sammenhørende med voldstedet og har haft som sin funktion at opdæmme bækken, således at borgen har været vandomgivet på 3 sider. I N, hvor dæmningen støder til højdedraget (S for voldstedet), er den af strategiske årsager afbrudt ved en voldgrav. Midt på, ud for vejbroen, er dæmningen gennembrudt sekundært. Bør fredes og evt. opmåles. Se fotos. ** Seværdighedsforklaring ** Vil, efter tiltrængt fjernelse af tilplantningen (se ovenfor) blive et yderst seværdigt fortidsminde. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2002
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Genstand givet til museum - Odense Bys MuseerUnder besøg på stedet fandtes to potteskår fra middelalder på voldstedbanken. Fundet gjordes i et par muldvapeskud henholdsvis inden for og uden for volden, hvor denne i nordvest krydses af den nuværende adgangssti. Fundet blev gjort af P. D. Johansen og M. G. K. Johansen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links