Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1304124
Sted- og lokalitetsnummer
110303-98
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jern, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Todbøl voldsted. Voldstedet består af en firsidet banke, der ved foden i øst- vestlig retning måler ca. 115 m, og i nord-sydlig retning ca. 95 m. På banken, hvis topflade hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn, ligger den nuværende gård. Bankens øst- lige og sydlige skråning er dyrket. Voldstedet benyttes i- øvrigt som have og gårdsplads. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Al- mindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af vold- stedet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidil.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som tidligere beskrivelse. Det meste af banken optages af et firlænget gårdsanlæg med have i N. Ø for anlæggets østfløj og parallelt med denne en nyere avlsbygning.
1995
Byggeri og anlæg - Museum ThyTilladelse til opførelse af halmlade/maskinhus lige vest for voldstedet.
1995
Museal prøvegravning - Museum ThyFund af opfyldte dele af voldstedets vestlige grav. I udsmidslag syd herfor fandtes en del jernslagger antagelig fra smedning.
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedsbanke med firlænget gård.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links