Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421132
Sted- og lokalitetsnummer
230305-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ullerup. Et voldsted bestående af en borgbanke og en voldgrav. Banken, der måler ca. 40 x 90 m med størst udstrækning i retning nord-syd, hæver sig 2 - 3 m over den omgivende gravs bund. Banken er bevokset med træer og buske, og langs dens skrænters øvre rand, ses kampestenssætninger. Den omgivende, nu tørre grav ligger i græs. Med hensyn til det fredede objekts form og udstrækning, henvises iøvrigt til vedføjede kort.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Philipsborg", Voldsted. Bestaar af en ca. 2 m. høj Banke, der i N-S er ca. 60 m lang, i Ø-V ca. 25 m. bred, og hvis Overflade er ujævn, med Murstensrester og større Sten synlige. Nordenden tæt bevoxet med Gran. Banken ligger i Eng men er ikke omgivet af Gran. - Jfr. Kieler Ber. 5 S. 10f.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1964
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ullerup eller Filipsborg Voldsted". Bortset fra mindre kreaturnedtrampninger, især på voldstedets S-lige del og kreaturafgnavning af træerne, ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Græsning, dyrket (ager). Foto: S/H og F 09.10 fra N, 09.11 fra SSØ.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links