Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36107
Sted- og lokalitetsnummer
200501-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dekl. har den 14/11 1970 fejlagtigt været tinglyst på art.4 af Hvinderup Voldstedet i Voldskoven Voldstedet, der er gravet ind i en bakkeskråning syd for Taps å, består af en ca. 80 x 40 m stor banke af uregelmæssig firesidet form, med stej- le sider og orienteret tilnærmelsesvis øst-vest, hvortil i øst slutter sig en mindre, rundagtig banke med en diameter på ca. 10 m og svagt hvæl- vet topflade. De to banker omgives i nord og vest af naturlige sænkninger, i syd og øst derimod af en nu tør voldgrav, som skærer sig ind i bakken i en dybde af 3-5 m under bankernes topflader. Langs sydsiden har graven en bredde af 15-20 m, og midt i graven er en ca. 2 m høj, rund holm ca. 12 m i diameter. Vest for denne banke er en lav dæmning. Gravens østre del om- slutter den rundagtige banke, således at denne både i øst og vest ligger i en afstand af ca. 10 m fra henholdsvis det omgivende terræn og den firesi- dede banke. Langs ydersiden i øst følges den østre grav af en ca. 9 m bred, 1-2 m høj vold. Fra ådalen skærer en bred sti sig op på den firesidede ban- ke fra nordvest. Voldstedet, der ligger i Voldskoven umiddelbart sydøst for Aller Mølles have, er beplantet med løvskov, på den store banke isprængt partier med tæt krat og nyplantet gran. Det fredede areal afgrænses i nord og vest af en linie, som følger den fi- residede bankes fod, i syd af gravens ydre overkant og i øst af den lave ydervolds ydre front. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig fortsmæssig beplantning med løvtræer er tilladt.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links