Sollyset spiller og glimter i de nyudsprungne bøgetræers friskgrønne løv på en forårsdag i Brøndbyskoven mellem Brøndbyøster og Holbækmotorvejen. Tanken om et skovområde syd for Brøndbyøster opstod i 1940’erne. Københavns Kommune ejede området, som skulle udnyttes til et fremtidigt boligbyggeri, men mod at kommunen fik ret til at bygge boliger i den sydlige del af området, blev der omkring 1950 indgået aftale om at plante skov på en del af arealet.
.
Langs stierne i Brøndbyskoven kan man om foråret og i højsommeren opleve den lille nældesommerfugl, når den suger nektar på mælkebøtter, tidsler og hjortetrøst eller soler sig i vegetationen. Sommerfuglen blev tidligere kaldt tofasetakvinge, da den optræder i to meget forskellige former. Forårsformen, som flyver i april-maj, har orange vinger med sorte og hvide pletter, mens sommerformen, der er på vingerne i juli-august, er sort med hvide og orange pletter.
.

Brøndbyskoven er en stor lystskov syd for Brøndbyøster. Det er Brøndby Kommunes eneste større skovområde. Skoven blev anlagt 1952‑60 på Engtoftegårds jorder som et rekreativt naturområde for kommunens mange nye tilflyttere. De første to træer, der blev plantet, kan stadig ses på Festpladsen, som er en stor lysning i skovens sydvestlige ende. Området blev 2003‑05 udvidet med Bakkeskoven, så Brøndbyskoven i dag består af Hovedskoven, Nordskoven og Østskoven på i alt ca. 83 ha i vest og nord samt af Bakkeskoven på ca. 64 ha i øst. Det mest varierede landskab findes i Bakkeskoven, der gennemskæres af en bred, åben slette med det lille vandhul Grisekæret.

Trævæksten er en blanding af løv- og nåletræer, om end Hovedskoven vest for Brøndbyøstervej domineres af bøg. For at give lys til skovbunden, så en varieret og artsrig underskov og skovbundsflora kan udvikle sig, udtyndes der løbende i bevoksningerne. En del af de udgåede træer får dog lov at blive stående til glæde for svampe, insekter og hulrugende fugle som stor flagspætte, der har en pæn bestand i skoven. I alt er der registreret ca. 130 forskellige fuglearter, hvoraf langt de fleste er almindelige skov- og trækfugle. Da Brøndbyskoven endnu var ganske ung, blev den visse vintre besøgt af perleugler, og i juni 2014 opholdt den sjældne lundsanger sig i skoven i næsten en uge. Trods sin unge alder har skoven et varieret insektliv, der bl.a. omfatter almindelige dagsommerfugle som det hvide w, stor bredpande, nældesommerfugl, det hvide c, grønåret kålsommerfugl og flere arter af randøje.

Hovedskoven og Nordskoven, men ikke Østskoven og Bakkeskoven, indgår i fredningen af Vestvolden fra 1996. Brøndbyskoven er desuden udpeget som økologisk forbindelse, der giver dyr og planter mulighed for at sprede sig mellem naturområder i og uden for kommunen.

Brøndbyskoven er en af Vestegnens vigtige grønne oaser og benyttes i vidt omfang af motionister, vandrere og cyklister fra de omkringliggende boligområder. Her er afmærkede motionsstier, en hjertesti og en aktivitetsbane samt en hundeskov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove