Gamle asketræer rejser sig over tagrørene i den lille mose vest for Angantyrshøj, Pinseglanshøj og Solbakke i Brattingsborg Skov. Ud over tagrør er mosen voksested for bl.a. bredbladet dunhammer, flere arter af star, gul iris, kattehale og bittersød natskygge, mens liden andemad og hvid åkande dækker småsøerne i mosens nordlige ende. Med års mellemrum, senest i 2018, optræder den sky pirol ved mosen, hvor man om sommeren kan være heldig at høre dens melodiske fløjten.
.

Den ca. 300 ha store Brattingsborg Skov ligger sydøst for herregården Brattingsborg på Samsøs sydkyst. Tidligere var skoven en såkaldt frimærkeskov, som var opdelt i små felter med hver sin ensaldrende bevoksning af samme træart. »Frimærkerne« er dog ikke særlig tydelige længere, og i dag ligner skoven de fleste andre danske skove med ret ensartede produktionsbevoksninger. Bøgen er det talrigeste træ, men skoven rummer også bl.a. eg, ask, ahorn og sitkagran. Brattingsborg Gods driver hovedsagelig skoven som en almindelig produktionsskov. Det bedste træ sælges til tømmer og finér, men skoven producerer også en del flis til Nordby Varmeværk.

Insektlivet er varieret og omfatter bl.a. en række forskellige dagsommerfugle som blåhale, det hvide w, kejserkåbe, nældesommerfugl og iris. Også fuglelivet er artsrigt, og i Brattingsborg Skov yngler bl.a. ravn, huldue, sangdrossel, munk og skovpiber.

Af hensyn til jagten har godset udsat fasaner siden 1870’erne, ligesom man har foretaget en række udsætninger af hjortevildt. Dådyr blev senest udsat i 1996, mens skovens nuværende bestand af rådyr stammer fra en udsætning i 1870’erne. Forsøg med udsætning af sika og porcinhjort i hhv. 1880 og 1912 slog derimod fejl.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove