Bredgrund er et forholdsvis lavvandet havområde ud for sydspidsen af Als og Kegnæs. For at skaffe kampesten til havnemoler og andet kystnært byggeri har Bredgrund været udsat for et betydeligt stenfiskeri, som med tiden fjernede størstedelen af grundens stenrev. Den sidste stenfisker i området var fartøjet Asta, der opererede frem til år 2000 og alene i perioden 1981‑95 opfiskede 1.069 tons sten fra Bredgrund. For at genskabe Bredgrunds forsvundne stenrev blev der i et samarbejde mellem DTU Aqua og foreningen Als Stenrev i 2017 udlagt ca. 5.000 m3 sten fra Norge.

Resterne af de gamle stenrev har et komplet dække af oprette alger, som hurtigt spreder sig til de nye rev. I 8 og 10 m’s dybde er de brunalger, som præger det lave vand langs kysterne, næsten helt erstattet af rødalger med blodrød ribbeblad som den dominerende art. Fliget rødblad, kilerødblad og bugtet ribbeblad er dog også talrige. På de mest lavvandede dele af revene optræder også alm. klotang. I 14 m’s dybde falder algedækket til ca. 80 %, og vegetationen begynder at blive mere artsfattig. Ud over de oprette, bladformede alger dækkes stenrevene, især på de lavere dybder, også af skorpeformede rødalger, som kan have kalk indbygget, så de får en lyserød farve.

Dyrelivet domineres af bredt bladmosdyr, mens brødkrummesvampe ofte ses sammenfiltret med rødalgerne. Derudover fungerer stenrevene som både levested og opvækstområde for en række forskellige fiskearter.

Bredgrund indgår i habitatområdet Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster