Den ca. 65 ha store Bremerskov ligger sydøst for Rynkeby ned mod grænsen til Nyborg Kommune. Skoven ejes af Skovsbo Gods og er langt overvejende en løvskov med enkelte spredte nåletræsbevoksninger. Den drives naturvenligt, hvilket bl.a. udmønter sig i en begrænset dræning, således at et stort antal våde lavninger med bl.a. rørsump, ellesump, pilesump og overgangsrigkær er bevaret. De mange naturtyper giver skoven et varieret planteliv, der bl.a. omfatter toradet star, tykakset star, engkabbeleje, alm. mjødurt, fladkravet kodriver, engforglemmigej og alm. fredløs. Dertil kommer et ganske rigt fugleliv med ynglefugle som huldue, grønspætte og ravn.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Kerteminde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove