I det nordøstlige Salling, ca. 6 km nordøst for Roslev, ligger den 83 ha store Brokholm Sø. For at skaffe mere græsningsjord og enge til høslæt blev søens vandstand sænket 1795‑97, og ved en uddybning af Hinnerup Å omkring 1870 formåede lodsejerne næsten at tørlægge søen. Det sidste forsøg på tørlægning foregik 1908‑10, og i 1912 var Brokholm Sø forsvundet. Under 2. Verdenskrig blev det lukrativt at grave tørv på den gamle søbund, og først fra 1953 blev der med statsstøtte efter Landvindingsloven etableret rationel afvanding, så hele søbunden kunne kultiveres.

Med tiden begyndte jorden at sætte sig, og udbyttet på søbunden faldt. Samtidig var der planer om at opstille 20 store vindmøller på den tørlagte søbund. Blandt lodsejerne satte det i begyndelsen af 1990’erne skub i tankerne om at genskabe Brokholm Sø. Placeringen af vindmøllerne skabte dog stor uenighed blandt de involverede parter, og først i 1999 så den genskabte Brokholm Sø dagens lys.

I dag fremstår Brokholm Sø som en lavvandet sø omgivet af vidtstrakte ferske enge. Øst for søen ligger Havbjerg Skov og Gåsemose, som begge opstod i forbindelse med genskabelsen. Søen har afløb til Limfjorden via Hinnerup Å.

Brokholm Sø har en ret stor fiskebestand, som bl.a. omfatter skalle, karusse, trepigget hundestejle og gedde. Odder er set ved søen, mens grævling og ræv især holder til i Havbjerg Skov.

Der er observeret mere end 120 forskellige fuglearter ved søen. Antallet af ynglefugle er dog beskedent og tæller bl.a. knopsvane, grågås og gråand. Den invasive nilgås er en regelmæssig trækgæst og ynglede ved søen i både 2003 og 2004. Desuden lægger en del andefugle som skeand, pibeand, gråand og troldand vejen forbi i træktiden. Hvinand og stor skallesluger raster ofte på søen om vinteren sammen med sangsvane, der også kan ses fouragere i den nærliggende Gåsemose.

Der er anlagt stier ved søen, og et tidligere pumpehus er omdannet til fugletårn. På østsiden af søen ligger desuden Naturcenter Brokholm.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande